Meklēšanas rezultāti

Restauratora asistents ir kultūras mantojuma saglabāšanas speciālista palīgs, kurš strādā kvalificētu restauratoru vadībā. Restauratora asistenta pamatuzdevumi ir kultūras vērtību - ēku, mākslas darbu, iekārtu un priekšmetu - tehniskā stāvokļa saglabāšana, konservācija un restaurācija.
Hide enterprise
Hide profession
Robotikas inženieris - Profesija
Robotikas inženieris plāno, organizē, uzrauga un vada automatizētu un/vai robotizētu sistēmu izstrādi, projektēšanu un realizēšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Rūpnieciskais farmaceits veic zāļu formu izstrādi un ražošanu, zāļu ražošanas, kvalitātes kontroles un reģistrācijas dokumentācijas izstrādi un ekspertīzi.
Hide enterprise
Hide profession
Sabiedrības veselība - Darbavieta
Sabiedrības veselības jomā pamatā darbojas valsts un pašvaldību iestādes vai šo iestāžu struktūrvienības, kuru funkcijas ir saistītas ar veselības veicināšanu, veselības izglītību un slimību profilaksi.
Sabiedrības veselības speciālists novēro un novērtē sabiedrības veselības stāvokli, fizisko un sociālo vidi, apzina un analizē veselības riska faktorus un to novēršanas iespējas, izzina sabiedrības veselības vajadzības un prioritātes, piedalās sabiedrības veselības politikas plānošanā un īstenošanā.
Hide enterprise
Hide profession
Sabiedriskā transporta uzņēmums veic pasažieru pārvadājumus pilsētas nozīmes, reģionālajos vietējas nozīmes vai reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos. Sabiedriskā transporta uzņēmumi pārvadā pasažierus ar autobusiem, tramvajiem, trolejbusiem vai pasažieru vilcieniem.
Sabiedrisko attiecību speciālists izstrādā un realizē uzņēmuma / iestādes ārējās un iekšējās komunikācijas plānus un taktiku - piedalās uzņēmuma / iestādes vizuālā tēla izveidē, organizē sabiedrības informēšanu par sniegtajiem pakalpojumiem un precēm, sagatavo plašsaziņas līdzekļiem paredzētus informatīvos materiālus.
Hide enterprise
Hide profession
Saimniecības dienesta vadītājs viesnīcā organizē saimniecības dienesta ikdienas darbu – sastāda personāla (istabeņu, apkopēju, floristu, veļas mazgātāju u.c.) darba grafiku, apmāca personālu, uzrauga personāla darba kvalitāti, veic saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu pasūtījumus, organizē labošanas darbu veikšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Sākumskolas skolotājs veic pedagoģisko darbību pirmsskolas un pamatizglītības pirmā posma izglītības programmās saskaņā ar izglītības standartiem un pirmsskolas izglītības vadlīnijām, plāno un īsteno mācību procesu atbilstoši izglītojamā attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem.
Hide enterprise
Hide profession
Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis veic pārtikas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus. Izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.
Hide enterprise
Hide profession
Sausās būves tehniķis organizē un veic sausās būves būvkonstrukciju montāžas darbus, vada sausās būves montētāju darbu, veic ārējo un iekšējo sienu apšuvuma, starpsienu konstrukciju, piekārto griestu, grīdas konstrukciju, logu, durvju, dizaina un citu konstrukciju montāžu.
Hide enterprise
Hide profession
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts nodarbojas ar transportlīdzekļu vai transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas vērtības un tehniskā stāvokļa noteikšanu. Veic transportlīdzekļu bojājumu identificēšanu, novērtēšanu, atjaunošanas izdevumu aprēķināšanu. Pārbauda izstrādājumu kvalitāti. Piedalās ceļu satiksmes negadījumu izpētē.
Hide enterprise
Hide profession
Scenogrāfs - Profesija
Scenogrāfs ir mākslinieks, kurš nodarbojas ar telpas mākslinieciskā tēla risinājumiem teātra, operas, baleta un citām izrādēm. Scenogrāfa uzdevums – izrādes tēmu paust skatuviskā valodā, lietojot vizuālās mākslas pamatlīdzekļus.
Hide enterprise
Hide profession
Šefpavārs - Profesija
Šefpavārs vada ēdināšanas uzņēmuma virtuves darbu, apmāca jaunos darbiniekus, sastāda ēdienkarti, rūpējas par produktu sagādi, uzrauga ēdienu gatavošanas procesu un sniedz palīdzību pavāriem ēdienu gatavošanā un noformēšanā, nepieciešamības gadījumā var aizvietot jebkuru pavāru.
Hide enterprise
Hide profession
Sekretāre - Profesija
Sekretārs kvalificēti organizē un vada dokumentu pārvaldības procesu uzņēmumā, nodrošina dokumentu apriti, saņem, reģistrē un nosūtīt dokumentus, organizē sanāksmju norisi un protokolēšanu, lietišķās tikšanās un darījuma braucienus, pārzina dokumentu arhivēšanu, pārzina uzņēmuma struktūru un procesus.
Hide enterprise
Hide profession
Siltumenerģētikas tehniķis var strādāt siltumenerģiju ražošanas, sadales un iekārtu apkalpošanas uzņēmumos par atbildīgo speciālistu. Tāpat var strādāt citos uzņēmumos un iestādēs par siltumtehnisko iekārtu montāžas darbu veicēju vai siltumenerģijas avotu un apgādes sistēmu projektētāju, siltumenerģijas ražošanas un sadales struktūrvienības vadītāju.
Hide enterprise
Hide profession
Siltumtehnisko iekārtu ekspluatācijas inženieris (siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieris) veic siltumenerģētisko un siltumtehnisko iekārtu uzstādīšanu, veic un uzrauga tehnoloģiskos mērījumus un procesu automātisko vadību, vada iekārtu pārbaudes, montāžas, modernizācijas un remonta darbus, sagatavo materiālus darbinieku apmācībai.
Hide enterprise
Hide profession
Sistēmanalītiķis - Profesija
Sistēmanalītiķis pamatā strādā programmatūru izstrādes uzņēmumos, izstrādā jaunas informācijas sistēmas vai pilnveido esošās sistēmas, spēj izstrādāt sistēmas prasības atbilstoši funkcionalitātes un kvalitātes nosacījumiem.
Hide enterprise
Hide profession
Sistēmbibliotekārs - Profesija
Sistēmbibliotekārs strādā zinātniskajā, publiskajā, speciālajā vai mācību iestādes bibliotēkā, studiju resursu centrā vai citā informācijas iestādē, kur izstrādā un pārvalda attiecīgās iestādes informācijas sistēmas (sistēma, kas apstrādā krājumu, automatizē bibliotēkas darba procesus un nodrošina lasītājiem informācijas pieejamību, glabā informāciju par apmeklētajiem, izsniegtajām grāmatām u.c. resursiem).
Hide enterprise
Hide profession
Sistēmu administrators nodrošina datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbaspēju lietotāju vajadzībām, projektē, konfigurē un administrē datorsistēmas un datortīklus, nodrošina informācijas aizsardzību un drošību, sniedz tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem, sagatavo nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.
Hide enterprise
Hide profession

Pages