Vadīšana ietver vairākas funkcijas, kas var atšķirties atkarībā no uzņēmuma lieluma. Taču ir vadības funkcijas, kas būs kopīgas visiem vadītājiem, neatkarīgi no uzņēmuma darbības jomas:

  • mērķu izvirzīšana un taktikas izvēle to sasniegšanai;
  • darbības organizēšana – resursu sadale, uzdevumu un atbildības deleģēšana;
  • personāla motivēšana un uzraudzība.

Lielos uzņēmumos, lai veiksmīgi koordinētu daudzu cilvēku darbu, vadība notiek vairākos līmeņos:

  • uzņēmuma vadītājs – izvirza uzņēmuma mērķus un plāno to sasniegšanas stratēģiju, vada vidējā līmeņa vadītājus, organizē finanšu un cilvēkresursus;
  • vidējā līmeņa vadītāji/nodaļas vadītāji – plāno, organizē un kontrolē nodaļas darbu un vada darbiniekus.

Vadībai atbalstu sniedz uzņēmuma administrācija, kuru veido dažādi speciālisti, piemēram: sekretārs, personāla vadītājs, jurists, grāmatvedis, mārketinga speciālists, sabiedrisko attiecību speciālists, tirdzniecība speciālists u.c. Reizēm darbinieks var veikt vairāku speciālistu pienākumus, piemēram, personāla vadītājs - lietvedis, grāmatvedis - finansists, mārketinga un tirdzniecības speciālists. Uzņēmums var arī izvēlēties daļu no atbalsta funkcijām pirkt kā ārpakalpojumu, piemēram, grāmatvedību veic nevis uzņēmuma grāmatvedis, bet grāmatvedības firma vai grāmatvedis - individuālais komersants.

Atjaunots 2022. gada 26. janvārī