Uzņēmumā strādā dažādu profesiju cilvēki kopīga mērķa sasniegšanai. Uzņēmums ražo produkciju vai sniedz pakalpojumus.

Tā lielums var būt dažāds, sākot ar pāris darbiniekiem līdz 1000 un vairāk. Ja uzņēmums ir neliels, to parasti vada viens vadītājs, kas nereti ir arī uzņēmuma īpašnieks. Lielos uzņēmumos, lai veiksmīgi koordinētu daudzu cilvēku darbu, vadība notiek vairākos līmeņos:

Uzņēmuma vadītājs – izvirza uzņēmuma mērķus un plāno to sasniegšanas stratēģiju, vada vidējā līmeņa vadītājus, organizē finanšu un cilvēkresursus;

Vidējā līmeņa vadītāji/Nodaļas vadītāji – plāno, organizē un kontrolē nodaļas darbu un vada darbiniekus.

Par uzņēmumu darbiniekiem, kas sniedz pakalpojumus vai ražo produkciju, var iepazīties katrā „Profesiju pilsētas” virtuālajā uzņēmumā. Lai uzņēmums veiksmīgi darbotos, nepieciešami arī šādi speciālisti:

 • Sekretārs - organizē un vada uzņēmuma lietvedību;
 • Personāla vadītājs - risina personāla vadības jautājumus;
 • Jurists - konsultē uzņēmuma darbiniekus juridisku jautājumu risināšanā;
 • Kvalitātes vadītājs - rūpējas, lai uzņēmumā radītā produkcija un sniegtie pakalpojumi būtu efektīvi un kvalitatīvi;
 • Iekšējais auditors - pārbauda, vai uzņēmums darbojas saskaņā ar likumdošanu un iekšējiem noteikumiem;
 • Finansists - prognozē, plāno un vada uzņēmuma finanses;
 • Grāmatvedis - nodarbojas ar uzņēmuma finanšu darbības uzskaiti un pārraudzību;
 • Sabiedrisko attiecību speciālists - palīdz veidot un uzturēt pozitīvu uzņēmuma publisko tēlu;
 • Mārketinga un reklāmas speciālists - popularizē uzņēmuma produkciju vai pakalpojumu;
 • Tirdzniecība menedžeris - pārdod uzņēmuma piedāvātās preces vai pakalpojumus;
 • Informācijas tehnoloģiju speciālists - nodrošina uzņēmumam nepieciešamo informācijas tehnoloģiju darbību;
 • Darba aizsardzības speciālists - rūpējas par darba drošību uzņēmumā;
 • Apsardzes darbinieks - apsargā uzņēmuma materiālās vērtības, apmeklētājus un darbiniekus;
 • Saimniecības pārzinis - nodrošina un uztur darbībai nepieciešamos materiālos līdzekļus (piemēram, kancelejas preces, telpas, transportu u.tml.);
 • Apkopējs - uztur tīrību un kārtību uzņēmuma telpās.

Atkarībā no uzņēmuma lieluma un darbības virziena, tajā var strādāt visi vai daļa no minētajiem speciālistiem. Reizēm darbinieks var veikt vairāku speciālistu pienākumus (piemēram, personāla vadītājs-lietvedis, grāmatvedis-finansists, mārketinga un tirdzniecības speciālists). Uzņēmums var arī izvēlēties daļu no atbalsta funkcijām pirkt kā ārpakalpojumu – piemēram, grāmatvedību veic nevis uzņēmuma grāmatvedis, bet grāmatvedības firma vai grāmatvedis - individuālais komersants.