Sabiedrības veselības speciālists novēro un novērtē sabiedrības veselības stāvokli, fizisko un sociālo vidi, apzina un analizē veselības riska faktorus un to novēršanas iespējas, izzina sabiedrības veselības vajadzības un prioritātes, piedalās sabiedrības veselības politikas plānošanā un īstenošanā, pilnveido un veicina dažādu sabiedrisko sektoru sadarbību sabiedrības veselības jomā.

Sabiedrības veselības speciālists darbā:

 • pielieto sabiedrības veselības teorētiskās nostādnes praksē;
 • pārzina un ievēro sabiedrības veselības nozari reglamentējošos valsts un starptautiskos normatīvos aktus un stratēģiskos dokumentus;
 • plāno un organizē sabiedrības veselības monitoringu, iegūstot, apkopojot, apstrādājot, analizējot un interpretējot sabiedrības veselību raksturojošos datus;
 • veido, uztur, aktualizē un papildina datubāzes, reģistrus un valsts informācijas sistēmas sabiedrības veselības jomā;
 • identificē sabiedrības veselības problēmas un vajadzības, nosaka prioritātes un izstrādā piemērotākos risinājumus;
 • nosaka veselību ietekmējošos faktorus, veic to mērījumus un apzina minēto faktoru sakarību ar slimību risku;
 • plāno, izstrādā un īsteno slimību profilakses un veselības veicināšanas programmas un pasākumus;
 • veic infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību, epidemioloģisko izmeklēšanu un pretepidēmijas pasākumus, pielietojot ātrās reaģēšanas algoritmu ārkārtas epidemioloģisko situāciju gadījumos;
 • nodrošina veselību ietekmējošo vides faktoru kontroli un uzraudzību;
 • sniedz higiēnas novērtēšanas atzinumus;
 • novērtē darba vides kaitīgo ietekmi uz veselību un sniedz priekšlikumus situācijas uzlabošanai;
 • piedalās pārtikas drošības kontrolē un pārtikas aprites uzraudzības veikšanā;
 • sniedz priekšlikumus ar sabiedrības veselību saistīto politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu pilnveidošanai;
 • novērtē normatīvo aktu prasības un to izpildes ietekmi uz sabiedrības veselību;
 • plāno, īsteno un koordinē sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus un aktivitātes;
 • pārzina un izvēlās piemērotākās veselības veicināšanas stratēģijas un rīcības taktiku dažādu veselības problēmu risināšanai atšķirīgās iedzīvotāju mērķgrupās;
 • informē un izglīto sabiedrību kopumā un sabiedrības grupas par veselību ietekmējošiem riska faktoriem, to novēršanas un profilakses pasākumiem, kā arī veselīgu dzīvesveidu;
 • izstrādā informatīvos materiālus par sabiedrības veselības jautājumiem dažādām iedzīvotāju grupām;
 • novērtē sabiedrības veselības programmu un tās ietvaros īstenoto pasākumu efektivitāti;
 • informē sabiedrību par pieejamiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību;
 • konsultē iedzīvotājus par viņu tiesībām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus;
 • plāno un uzrauga veselības aprūpes pakalpojumu sadali, plūsmu un izmantojamību;
 • administrē un organizē sabiedrības veselības darbu;
 • veic sabiedrības veselības pētījumus ar zinātnisku un praktisku vērtību;
 • sadarbojas ar veselības un citu nozaru speciālistiem un institūcijām, konsultē citu nozaru pārstāvjus, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus;
 • veic citu nozaru speciālistu apmācību sabiedrības veselības jautājumos;
 • piedalās apmācības programmu izstrādē un īstenošanā;
 • sagatavo prezentācijas un uzstājas ar ziņojumiem konferencēs, semināros, sanāksmēs un plašsaziņas līdzekļos;
 • lieto profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;
 • nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību;
 • ievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības;
 • ievēro darba tiesisko attiecību normas.

Darba aprīkojums:

sabiedrības veselības speciālista darba aprīkojums ir biroja tehnika (dators, printeris, skeneris u. tml.), kā arī dažādas specifiskas datu bāzes.

Darba apstākļi:

sabiedrības veselības speciālisti strādā iekštelpās, labi apgaismotās, labi vēdinātās pilnu darba dienu – no 08:30 līdz 17:00. Darbā nav nepieciešams īpašs darba apģērbs.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga sabiedrības veselības speciālistam atkarīga no darba vietas, uzņēmuma atrašanās vietas reģionos, kā arī no speciālista kvalifikācijas un darba pieredzes.

Darba iespējas:

sabiedrības veselības speciālists var strādāt sabiedrības veselības jomas (veselības veicināšana, slimību profilakse) iestādēs, piemēram, Veselības ministrijā, Labklājības ministrijā, Slimību profilakses un kontroles centrā, Pārtikas un veterinārajā dienestā u.c., pašvaldībās, nevalstiskajās organizācijās, privātajā sektorā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt augstai atbildības sajūtai, kritiskai domāšanai, loģiskajai domāšanai, spējai analizēt, jābūt spējai strādāt individuāli un komandā, jāpārvalda valsts valoda un vismaz viena svešvaloda, jābūt vēlmei nepārtraukti papildināt savas zināšanas.

Publicēts 2020. gada 10. augustā