Meklēšanas rezultāti

Sliežu ceļu saimniecības tehniķis nodrošina sliežu ceļu pilnu ekspluatāciju (izpēti, remontdarbus, uzraudzību) atbilstoši instrukcijām, ievērojot nozares noteiktos standartus.
Hide enterprise
Hide profession
Smago spēkratu mehāniķis plāno un veic smago spēkratu (tehnikas, kas tiek nodarbināta būvniecībā, mežizstrādē, lauksaimniecībā, ceļu būvē un citās nozarēs) pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu. Konstatē un novērš spēkratu defektus. Veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Sociālais aprūpētājs sniedz aprūpes pakalpojumus personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības.
Hide enterprise
Hide profession
Sociālais darbinieks - Profesija
Sociālais darbinieks identificē klienta sociālās problēmas, izvērtē situāciju, novērtē klienta prasmes un stiprās puses, kā arī palīdz klientiem atrast nepieciešamos resursus, lai risinātu problēmu. Sociālie darbinieki palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar nabadzību, vardarbību, atkarību, garīgajām saslimšanām u.c.
Hide enterprise
Hide profession
Sociālais pedagogs - Profesija
Sociālais pedagogs nodrošina bērnu / jauniešu tiesību aizsardzību, palīdz rast risinājumu situācijai, kādā nonācis skolēns, ja par to liecina negatīvas izmaiņas skolēna uzvedībā – mācību sekmju pasliktināšanās, konflikti ar skolas biedriem vai pedagogiem, slikta uzvedība, stundu kavēšana, klaiņošana, skolas biedru pāri darījumi u.c.
Hide enterprise
Hide profession
Sociālais rehabilitētājs piedalās sociālās rehabilitācijas plānu izstrādē un īstenošanā cilvēkiem, kuru iekļaušanās sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtināta.
Hide enterprise
Hide profession
Sociālās palīdzības organizators strādā labklājības sistēmas sociālajās iestādēs, kas sniedz sociālo palīdzību, un izvērtē personas atbilstību sociālā atbalsta (pabalsti, kompensācijas u.c.) saņemšanai, kā arī organizē sociālā atbalsta sniegšanu.
Hide enterprise
Hide profession
SPA meistars - Profesija
SPA meistars ir skaistumkopšanas nozares speciālists, kas sniedz SPA pakalpojumus, veicina klientu fizisko un psihoemocionālo labsajūtu, prāta, gara un fiziskā ķermeņa atjaunošanos, līdzsvarošanos un veic veselības profilaksi.
Hide enterprise
Hide profession
Speciālās izglītības pedagogs īsteno speciālās izglītības programmas bērniem ar fiziskās, garīgās vai psihiskās attīstības traucējumiem.
Hide enterprise
Hide profession
Spolētājs - Profesija
Spolētājs apkalpo un uzrauga spolēšanas iekārtas, kontrolē saražotās produkcijas kvalitāti, precīzi marķē, pako un sver produkciju.
Hide enterprise
Hide profession
Sporta ārsts - Profesija
Sporta ārsts sniedz konsultācijas bērniem un pieaugušajiem, kuri aktīvi trenējas kādā sporta veidā vai vēlas uzsākt treniņus, kuriem ir fiziski aktīvas brīvā laika nodarbības ar palielinātu slodzi (slēpošana, snovbords, skeitošana, slidošana, peldēšana, riteņbraukšana u.c.).
Hide enterprise
Hide profession
Sporta treneris - Profesija
Sporta treneris nodrošina sporta treniņu procesu atbilstoši sporta treniņu mērķiem un sporta veidam.
Hide enterprise
Hide profession
Stikla mākslinieks - Profesija
Stikla mākslinieks patstāvīgi projektē, plāno un izgatavo no stikla funkcionālus priekšmetus, kā arī vides un arhitektūras projektus.
Hide enterprise
Hide profession
Stikla šķiedras ražošanas operators veic stikla šķiedras produkcijas ražošanas tehnoloģisko procesu vai tā daļu atbilstoši ražošanas dokumentācijai, seko līdzi saražotās produkcijas kvalitātei, precīzi marķē produkciju, nodrošina ražošanas iekārtu efektīvu darbību.
Hide enterprise
Hide profession
Stila mēbeļu modelētājs projektē, izstrādā skices, modelē, veic materiālu aprēķinus, sagatavo, apstrādā materiālus, kā arī izgatavo tehnoloģiskām un mākslinieciskām prasībām atbilstošus izstrādājumus.
Hide enterprise
Hide profession
Stilists - Profesija
Vizuālā tēla stilists ir skaistumkopšanas nozares speciālists, kurš sadarbībā ar klientu rada koptēlu, komplektē apģērbu, veido frizūru un grimu.
Hide enterprise
Hide profession
Stjuarts/e - Profesija
Stjuartu galvenais uzdevums ir atbildība par pasažieru drošību, nodrošinot, ka visi ievēro noteikumus un ka uz gaisa kuģa borta ir droša vide. Stjuarti arī cenšas padarīt pasažieru lidojumus ērtākus un baudāmākus.
Hide enterprise
Hide profession
Struktūrvienības vadītājs jūras robežuzraudzības jautājumos vada pakļauto struktūrvienībudiensta pienākumu izpildi, organizē uzdevumu izpildi jūras robežuzraudzības un jūrniecības jomā, koordinē dalību nacionālā un starptautiskā mēroga operācijās.
Hide enterprise
Hide profession
Supervizors - Profesija
Supervizors ir noteiktas profesionālās nozares speciālists, kurš papildus ir ieguvis supervizora kvalifikāciju un kurš sniedz supervīzijas pakalpojumu – mērķtiecīgi organizētu konsultatīvu un izglītojošu palīdzību darba situāciju un profesionālo jautājumu risināšanā.
Hide enterprise
Hide profession
Surdotulks - Profesija
Surdotulks tulko tekstus latviešu skaņu un zīmju valodā saziņā starp nedzirdīgu personu un dzirdīgo personu, izmantojot mutvārdu, vizuālās (manuālās) un rakstveida tulkošanas iemaņas, tulko lekcijas, uzrunas, kā arī citas mutiskas saziņas formas latviešu valodā un pārvalda vismaz vienu svešvalodu zīmju valodā.
Hide enterprise
Hide profession

Pages