Speciālās izglītības pedagogs darbā:

 • strādā  ar skolēniem, kuriem ir kāda veida fiziskās, garīgās vai psihiskās attīstības aizture;
 • īsteno izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši izglītības standartam, kā arī skolēna veselības stāvoklim un attīstības līmenim;
 • sadarbojas ar citiem pedagogiem, klases audzinātāju, kā arī izglītības iestādes atbalsta personālu (psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu, medicīnas darbinieku u. c.), lai kopā analizētu skolēna problēmas un noteiktu atbilstošas mācību metodes to risināšanai;
 • veic ar skolēniem individuālos vai grupu darbus, tādā veidā radot motivāciju mācīties;
 • palīdz skolēniem sagatavoties mācību stundām un ārpusklases pasākumiem, kā arī veidot pašapkalpošanās iemaņas;
 • sadarbojas ar skolēna vecākiem, lai labāk izprastu skolēna uzvedību un problēmas, informējot tos par skolēna sekmēm un grūtībām skolā, lai kopīgi meklētu risinājumu problēmu novēršanai;
 • veic skolēna attīstības dinamikas izpēti;
 • piedalās izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu, veic sava darba pašanalīzi;
 • aizpilda dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes prasībām;
 • rūpējas par skolēnu drošību un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
 • ievēro izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.

Darba aprīkojums:

speciālās izglītības skolotājs darbā lieto dažādus uzskates līdzekļus, metodiskos materiālus, mācību materiālus. Ievēro likumdošanas aktus, izmanto individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus, ievēro darba drošības prasības.

Darba apstākļi:

speciālās izglītības skolotājs lielāko daļu sava darba laika pavada kopā ar bērniem. Nodarbības notiek gan grupas telpās, gan ārpus telpām. Speciālās izglītības pedagoga darba laiku nosaka iestādes vadītājs. Tiek praktizēts, ka visi izglītības iestādes pedagogi strādā astoņu stundu darba dienu. Darbā ar izglītojamiem, kuriem ir sevišķi smagi garīgās attīstības traucējumi, klasē vienlaicīgi strādā divi speciālās izglītības  skolotāji.

Iespējamais atalgojums:

pedagoga mēneša atalgojumu nosaka Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikta zemākā mēneša darba alga par noteiktu stundu skaitu. Pedagoga atalgojumam var būt dažādi finansējuma avoti (valsts, pašvaldības, juridiskās personas vai fiziskās personas finanšu līdzekļi).

Darba iespējas:

speciālās izglītības pedagogs strādā pašvaldības vai privātajās  vispārizglītojošās izglītības iestādēs (bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem/speciālām vajadzībām). Iespējams strādāt arī kā individuālajam komersantam.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, jāpārzina izglītības jomu reglamentējošie noteikumi, jāpārzina mācību un audzināšanas darba saturs; jāprot atpazīt, novērot un pētīt audzēkņu attīstības traucējumus, jābūt izpratnei par skolēnu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jāprot plānot un organizēt savu darbu. Nepieciešams nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un aktualitātēm vienotajā Eiropas izglītības telpā un paaugstināt savu kvalifikāciju, jāspēj reaģēt un rīkoties ārkārtējās, nestandarta situācijās, paaugstinātas bīstamības un citos gadījumos, jābūt komunikablam un jāspēj veidot lietišķa sadarbība ar pedagogiem, skolēniem, viņu vecākiem un citiem speciālistiem. Jāspēj strādāt komandā, jāprot izmantot alternatīvus komunikācijas līdzekļus, jāspēj motivēt skolēnus darbam un reaģēt uz skolēnu vajadzībām, valsts valodas prasmēm jābūt augstākajā līmenī, kā arī jāprot strādāt ar biroja tehniku un izglītības tehnoloģijām.

Publicēts 2019. gada 5. martā