Sociālais rehabilitētājs piedalās sociālās rehabilitācijas plānu izstrādē un īstenošanā cilvēkiem, kuru iekļaušanās sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtināta. Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē, uzlabot mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas, kā arī iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs.

Sociālais rehabilitētājs darbā:

  • izvērtē klienta sociālās spējas un prasmes, nosaka šķēršļus, kas traucē viņam iekļauties sabiedrībā, kā arī noskaidro klienta vēlmes un sociālās vajadzības;
  • izstrādā un īsteno klienta individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, piesaistot nepieciešamos speciālistus;
  • palīdz klientam apgūt, pilnveidot un uzturēt sociālās prasmes (pašaprūpe, ētikas un uzvedības normas, sociālās lomas, saskarsme un komunikācija, lēmumu pieņemšana, atbildības uzņemšanās, prasme apieties ar finanšu līdzekļiem u.c.);
  • sadarbojas ar klienta ģimenes locekļiem, atbalsta personām un likumiskajiem pārstāvjiem;
  • veicina klienta interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot – iesaista klientu brīvā laika pavadīšanas organizēšanā, māca klientam atrast viņam nepieciešamo informāciju u.c.;
  • novērtē klienta apmierinātību ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu rezultātus, izstrādā priekšlikumus to pilnveidei;
  • darbā ievēro Cilvēktiesību un ētikas normas, kā arī nodrošina informācijas konfidencialitāti par klientu;
  • regulāri paaugstina profesionālo kvalifikāciju, piedaloties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās.

Darba aprīkojums:

dažādi sadzīves priekšmeti, piemēram, virtuves piederumi, kas tiek izmantoti, lai klientiem palīdzētu apgūt sadzīves prasmes; dators klientu rehabilitācijas plānu izstrādei; dažādi metodiskie materiāli, tostarp spēles; darba aprīkojums atkarīgs no klienta diagnozes un rehabilitācijas plāna.

Darba apstākļi:

sociālais rehabilitētājs strādā pārsvarā telpās, taču darbs var notikt arī ārā, piemēram, nometņu norises laikā; darba laiks atkarīgs no iestādes vai uzņēmuma, kurā strādā, piemēram, privātā uzņēmumā darba laiks atkarīgs no dienas plāna – darba laiks var ilgt no dažām stundām līdz pat 12 stundām; darbs ar dažāda vecuma cilvēkiem, kuriem ir garīga vai fiziska rakstura attīstības traucējumi vai dzīves laikā iegūtas slimības un traumas, kas ierobežo cilvēka spējas strādāt, pilnvērtīgi aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā.

Darba iespējas:

sociālais rehabilitētājs strādā sociālās labklājības, veselības aprūpes sistēmas institūcijās, sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, biedrībās vai privātos uzņēmumos, kuri nodrošina veselības aprūpes, rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Iespējamais atalgojums:

atalgojums ir atkarīgs no uzņēmuma vai iestādes, kurā sociālais rehabilitētājs strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

attīstīta loģiskā domāšana un spriestspēja; radošums, kas palīdz dažādot un pilnveidot metodiskos materiālus; svarīgi, lai emocionālā empātija (spēja just to, ko jūt citi) neņem virsroku – liela pieķeršanās klientiem, var pasliktināt darba kvalitāti; jāprot plānot savu laiku, tā, lai pats darbs, gatavošanās nodarbībām, atbilstošas informācijas meklēšana un zināšanu pilnveidošana neaizņem arī brīvo laiku, ko varētu pavadīt ar ģimeni vai veltīt hobijiem.

Publicēts 2019. gada 18. septembrī