Meklēšanas rezultāti

Profesionālās izglītības skolotājs izstrādā un īsteno profesionālās izglītības programmu, izvēlas mācību mērķiem atbilstošas mācību metodes, īsteno jaunas idejas, tehnoloģijas, metodes un paņēmienus savā darbībā, sadarbojas ar darba devējiem prakšu un darba vidē balstītu mācību nodrošināšanā.
Hide enterprise
Hide profession
Profesors - Profesija
Profesors ir savā nozarē atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades darbu un nodrošina augstas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes vai mākslas apakšnozarē.
Hide enterprise
Hide profession
Programmēšanas inženieris izstrādā lielu un kompleksu sistēmu programmatūras izstrādi atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursu nosacījumiem, ievieš un uztur programmatūru, sagatavo programmatūras testēšanas plānu, veic nepieciešamās programmatūras izmaiņas, konsultē programmatūras lietotājus.
Hide enterprise
Hide profession
Programmēšanas tehniķis veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentes.
Hide enterprise
Hide profession
Programmētājs - Profesija
Programmētājs pārzina programmēšanas valodas un datu struktūras, izstrādā programmatūru atbilstoši prasību specifikācijai, organizē un vada programmētāju darba grupu, pilnveido savas zināšanas un prasmes.
Hide enterprise
Hide profession
Prokurora palīgs - Profesija
Prokurora palīgs sagatavo lietas iesniegšanai tiesā, kā arī atbilstoši pilnvarām veic citus prokuroru uzdotos darbus.
Hide enterprise
Hide profession
Prokurors - Profesija
Prokurors ir prokuratūras amatpersona, kas veic pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzību, uztur valsts apsūdzību tiesā, kā arī pārbauda kriminālprocesus un sniedz protestus tiesas nolēmumiem. Prokuratūrā ir šādi prokurora amati: ģenerālprokurors, virsprokurors, virsprokurora vietnieks un prokurors.
Hide enterprise
Hide profession
Psihologs darbā ar ieslodzītajiem veic ieslodzīto izpēti – psiholoģisko testēšanu, sastāda ieslodzītā psiholoģisko raksturojumu un rekomendāciju, veic ieslodzīto psiholoģisko konsultēšanu, sniedz pirmo psiholoģisko palīdzību suicīda mēģinājumos un krīžu gadījumos.
Hide enterprise
Hide profession
Psihologs pētnieks - Profesija
Psihologs pētnieks izmanto zinātniskas metodes, lai izpētītu dažādas psiholoģiskas parādības un iegūtu pilnīgākas zināšanas vai izpratni par pētāmo jautājumu.
Hide enterprise
Hide profession
Putnu un dzīvnieku kontroles speciālists kontrolē un iespēju robežās novērš cēloņus apdraudējumam lidlaukā, ko rada putni un savvaļas dzīvnieki, un nodrošina lidojumiem drošus apstākļus.
Hide enterprise
Hide profession
Radiologa asistents - Profesija
Radiologa asistents ir ārstniecības persona, kura veic diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus, nodrošinot radiācijas aizsardzību un drošību, starojuma dozas optimizāciju, kā arī pacienta aprūpi diagnostiskajā radioloģijā, invazīvajā radioloģijā, nukleārajā diagnostikā, staru terapijā.
Hide enterprise
Hide profession
Ražošanas inženieris nodrošina ražošanas iekārtu un tehnikas nepārtrauktu darbību, materiāli tehniskās bāzes un rezerves daļu iegādi, plāno ražošanas procesu, piedalās jaunas ražošanas tehnikas ieviešanā, vada tehnisko personālu, apmāca personālu strādāt ar ražošanas iekārtām.
Hide enterprise
Hide profession
Reaktora operators - Profesija
Reaktora operators farmaceitisko vielu ražošanas jomā nodrošina vielu vai produktu ražošanas procesus atbilstoši vadītāja tehnologa norādījumiem un saskaņā ar sastādīto darbu sarakstu.
Hide enterprise
Hide profession
Redaktors - Profesija
Redaktors organizē un pārrauga darbu plašsaziņas līdzekļos (presē, radio, televīzijā, elektroniskajos medijos), īsteno izdevuma koncepciju (ieceri, pamatideju) un vada žurnālistu darbu.
Hide enterprise
Hide profession
Reisu koordinators - Profesija
Reisu koordinators apkalpo izlidojošos un ielidojošos reisus, kontrolē visus procesus, kas notiek uz zemes, lidmašīnai atlidojot, līdz tā atkal aizlido.
Hide enterprise
Hide profession
Reitterapeits - Profesija
Reitterapeits ir ārstniecības persona, kura ir ieguvusi ārsta, fizioterapeita, ergoterapeita vai ārsta palīga kvalifikāciju, kā arī apguvusi reitterapijas metodes un nokārtojusi reitterapeita sertifikātu. Lai kļūtu par reitterapeitu, jābūt vismaz 3 gadu pieredzei jāšanā ar zirgu.
Hide enterprise
Hide profession
Reproiekārtu operators izgatavo dažādas sarežģītības pakāpes Iespieddarbus, izmanto poligrāfijas materiālus, atbilstošas iespiediekārtas, palīgiekārtas, aprīkojumu, instrumentus un mērierīces, pārbauda iespieddarbu kvalitāti ražošanas procesa gaitā, kā arī izgatavo Iespiedformas un veido iespieddarbu izklājumus.
Hide enterprise
Hide profession
Restauratora asistents ir kultūras mantojuma saglabāšanas speciālista palīgs, kurš strādā kvalificētu restauratoru vadībā. Restauratora asistenta pamatuzdevumi ir kultūras vērtību - ēku, mākslas darbu, iekārtu un priekšmetu - tehniskā stāvokļa saglabāšana, konservācija un restaurācija.
Hide enterprise
Hide profession
Robotikas inženieris - Profesija
Robotikas inženieris plāno, organizē, uzrauga un vada automatizētu un/vai robotizētu sistēmu izstrādi, projektēšanu un realizēšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Rūpnieciskais farmaceits veic zāļu formu izstrādi un ražošanu, zāļu ražošanas, kvalitātes kontroles un reģistrācijas dokumentācijas izstrādi un ekspertīzi.
Hide enterprise
Hide profession

Pages