Profesionālās izglītības skolotājs darbā:

  • izstrādā un īsteno profesionālās izglītības programmu;
  • vērtē un analizē izglītojamo apgūtās zināšanas un prasmes, izvēlas mācību mērķiem atbilstošas mācību metodes, nepieciešamības gadījumā maina tās;
  • attīsta izglītojamo radošo attieksmi un patstāvību mācību procesā;
  • īsteno jaunas idejas, tehnoloģijas, metodes un paņēmienus savā darbībā;
  • veido mācību metodiskos materiālus;
  • sniedz individuālu atbalstu izglītojamajiem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām;
  • sadarbojas ar darba devējiem profesionālajā jomā, prakšu un darba vidē balstītu mācību nodrošināšanā;
  • saista mācību procesa teorētisko un praktisko daļu;
  • ievēro izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.

Darba aprīkojums:

profesionālās izglītības skolotāji darbā lieto  visdažādākos uzskates līdzekļus un metodiskos materiālus – attēlus, kartes, priekšmetus un digitālos mācību materiālus, simulācijas iekārtas. Tāpat darbā tiek izmantots dažāda veida biroja tehnika, piemēram, dators un printeris, kā arī citas interaktīvās  iekārtas. Mūzikas vai mākslas profesionālās izglītības iestādēs pedagogs izmanto arī mūzikas instrumentus vai mākslai nepieciešamos mācību līdzekļus.

Darba apstākļi:

profesionālas izglītības skolotājs strādā klases telpā, auditorijā vai profesionālā mācību priekšmeta specifikai atbilstoši iekārtotā kabinetā, piemēram, remontdarbnīcās, mācību virtuvē. Profesionālās izglītības skolotājs strādā astoņu stundu darba dienu, bet darba laiks ir atkarīgs no konkrēto izglītības iestāžu mācību stundu, semināru, ieskaišu un pārbaudes darbu, sesiju, kā arī mācību prakšu organizācijas plāna. Nereti profesionālās izglītības skolotājs strādā līgumdarbu un lasa vai vada tikai dažas mācību lekcijas nedēļā vai mēnesī.

Iespējamais atalgojums:

pedagoga mēneša atalgojumu nosaka Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikta zemākā mēneša darba alga par noteiktu stundu skaitu. Pedagoga atalgojumam var būt dažādi finansējuma avoti (valsts, pašvaldības, juridiskās personas vai fiziskās personas finanšu līdzekļi).

Darba iespējas:

profesionālās izglītības skolotājs strādā valsts, pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs vai profesionālās izglītības kompetences centros, kā arī vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt labām komunikācijas prasmēm un jāpiemīt labām analītiskajām spējām, jāspēj strādāt kā individuāli, tā grupā, jābūt vēlēšanās nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām tendencēm un aktualitātēm profesijā, jāseko darba tirgus analīzei un darbaspēka aktualitātēm nozarē, jāievēro darba higiēnas un drošības prasības.

Publicēts 2019. gada 5. martā