Meklēšanas rezultāti

Pašvaldības policijas vecākais inspektors vada operatīvās grupas darbinieku darbu, nodrošina sabiedrisko kārtību, veic administratīvo pārkāpumu profilaksi, atklāšanu un novēršanu, izskata personu iesniegumus.
Hide enterprise
Hide profession
Patruļdienesta kārtībnieks patrulē, nodrošina kārtību sabiedriskās vietās, novērš un pārtrauc administratīvos pārkāpumus, noskaidro vainīgos, sastāda protokolus, izskata lietas par šiem pārkāpumiem vai nodod tās izskatīšanai atbilstoši pakļautībai, sniedz nepieciešamo palīdzību operatīvo darbību veicējiem.
Hide enterprise
Hide profession
Pavāra palīgs - Profesija
Pavāra palīgs sagatavo iekārtas un aprīkojumu, veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, gatavo starpproduktus, ēdienus un piedevas, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju un pavāra norādījumus.
Hide enterprise
Hide profession
Pavārs - Profesija
Pavārs gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma prasības un racionālu resursu izmantošanu, nodrošina aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti.
Hide enterprise
Hide profession
Pediatrs - Profesija
Pediatrs veic bērnu (līdz 18 gadu vecumam) veselības aprūpi, aptverot fiziskās un psihiskās attīstības problēmas, iegūtās un iedzimtās slimības un veselības traucējumus, kā arī veicinot bērnu veselību un slimību profilaksi.
Hide enterprise
Hide profession
Personāla atlases speciālists nodarbojas ar personāla atlasi uzņēmumā, kurā strādā, vai arī atlasa darbiniekus citiem uzņēmumiem.
Hide enterprise
Hide profession
Personāla vadītājs - Profesija
Personāla vadītājs veido uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku, plāno un organizē uzņēmuma personāla resursus, plāno un vada darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem un saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Hide enterprise
Hide profession
Pētnieks - ģenētiķis veic pētījumus ģenētikas jomā un gatavo zinātniskas publikācijas. Ģenētika ir bioloģijas apakšnozare, kas pēta iedzimtības un mainības likumsakarības, piemēram, pēta augu izturību pret dažādiem patogēniem (mikrobiem, kas var inficēt organismu un izraisīt slimību).
Hide enterprise
Hide profession
Piegādes ķēdes vadītājs ir loģistikas jomas speciālists, kurš nosaka organizācijas vispārējās piegādes ķēdes vadības stratēģiju, attīsta piegādes ķēdi, lai nodrošinātu tirdzniecības procesus, kas ietver: pieprasījumu plānošanu; piegādes plānošanu; krājumu pārvaldību; piegādes tīkla plānošanu; produktu izvietošanas plānošanu; u.c.
Hide enterprise
Hide profession
Piespiedu un sabiedriskā darba speciālists Probācijas dienestā organizē piespiedu darbu personām, kurām piespriests kriminālsods – piespiedu darbs (sabiedriski derīgs darbs, kas jāveic bez atlīdzības no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā).
Hide enterprise
Hide profession
Pirmsskolas izglītības skolotājs veic pedagoģisko darbu pirmsskolas izglītības pakāpē atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīnijām, plāno un īsteno mācību procesu atbilstoši izglītojamā attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, plāno un pilnveido savu profesionālo kompetenci.
Hide enterprise
Hide profession
Pirts meistars - Profesija
Pirts meistars ir persona, kura novērtē katra klienta fizisko un emocionālo stāvokli, izstrādā, plāno un veic radošas un individualizētas pirts procedūras. Konsultē klientu par veselīgu dzīvesveidu.
Hide enterprise
Hide profession
Podologs - Profesija
Podologs (pēdu aprūpes speciālists) ir ārstniecības persona, kas veic pacientu ārstniecību un izglītošanu pēdu aprūpē, veic pacientu izmeklēšanu (kāju nagu, ādas un balsta kustību aparāta stāvokļa un konstitucionālo īpatnību novērtēšanu) un pēdu aprūpi.
Hide enterprise
Hide profession
Poligrāfijas ražošanas tehniķis sagatavo darba uzdevumus iespieddarbu pirmsdrukai, drukai un apstrādei, pārzina poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas, iekārtas, instrumentus un mērierīces, organizē kvalitatīvu un efektīvu iespieddarbu ražošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Politologs - Profesija
Politologs pēta un modelē politiskās norises sabiedrībā, veic pētniecisko darbību un piedalās sociāli politiskajos procesos starptautiskajā, reģionālajā un vietējā līmenī, veido nozares politiku un gatavo rīcībpolitikas dokumentus.
Hide enterprise
Hide profession
“OMEGA” ir Valsts policijas pretterorisma vienība, kas atrodas Valsts policijas Kriminālpolicijas pakļautībā. Tās uzdevumos ietilpst ķīlnieku atbrīvošana, sprāgstvielu meklēšana, īpaši bīstamu noziedznieku aizturēšana un citi uzdevumi, kas saistās ar paaugstinātu bīstamību.
Hide enterprise
Hide profession
Privātbaņķieris - Profesija
Privātbanķieris ir kredītiestādes darbinieks, kurš sniedz individuālus pakalpojumus klientiem (privātpersonām) - nodrošina klienta aktīvu pārvaldīšanu, konsultācijas finanšu plānošanas, investīciju, nodokļu jautājumos, speciālus kreditēšanas noteikumus un īpašu apkalpošanas kārtību.
Hide enterprise
Hide profession
Probācijas programmu speciālists organizē probācijas klienta dalību probācijas programmā – novērtē klienta riskus un problēmas, piemeklē atbilstošu probācijas programmu, apkopo materiālus un uzglabā klientu lietas.
Hide enterprise
Hide profession
Procesu un kvalitātes analītiķis apkopo informāciju par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, kontrolē savlaicīgu pakalpojumu sniegšanu un dokumentu apriti, risina ar pakalpojuma sniegšanu saistītās problēmas, sagatavo atskaites, uztur datu bāzes, sniedz priekšlikumus uzņēmuma darbības uzlabošanai.
Hide enterprise
Hide profession
Prodekāns - Profesija
Prodekāns ir augstskolas fakultātes dekāna vietnieks konkrētam virzienam.
Hide enterprise
Hide profession

Pages