Patruļdienesta kārtībnieks dienestā:
  • patrulē, nodrošina kārtību sabiedriskās vietās;
  • novērš un pārtrauc administratīvos pārkāpumus, noskaidro vainīgos, sastāda protokolus, izskata lietas par šiem pārkāpumiem vai nodod tās izskatīšanai atbilstoši pakļautībai;
  • piedalās vispārēji preventīvos pasākumos;
  • atbilstoši kompetencei veic likumā noteiktos meklēšanas pasākumus, sniedz nepieciešamo palīdzību operatīvo darbību veicējiem;
  • sniedz pirmo palīdzību un organizē citu veidu palīdzības nodrošināšanu likumpārkāpumā vai nelaimes gadījumā cietušai vai bezpalīdzības stāvoklī esošai personai;
  • pilda operatīvā transportlīdzekļa vadītāja pienākumus.
Dienesta aprīkojums:

formas tērpi, kas piemēroti dažādiem laika apstākļiem, dzeltena atstarojoša veste, dienesta transportlīdzeklis, dienesta šaujamierocis un speciālie līdzekļi (steks, roku dzelži, asaru gāze u.c.), kas tiek lietoti saskaņā ar likuma prasībām, sakaru līdzekļi, t.sk. rācija, datortehnika un biroja tehnika.

Dienesta apstākļi:

noteikts summētais dienesta pienākumu izpildes laiks, pa divpadsmit stundām, dienesta pienākumus pilda arī naktīs un brīvdienās, pamatā darbs tiek organizēts ārpus dienesta darba telpām, bet strādā arī biroja tipa iekštelpās.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto un Valsts policijas priekšnieka noteiktajiem kritērijiem. Tiek noteikta piemaksa par speciālo dienesta pakāpi.

Darba iespējas:

var strādāt Valsts policijā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt spējai veikt pienākumus un operatīvi rīkoties psiholoģiskās slodzes un stresa apstākļos, ko nodrošina atbilstošs veselības stāvoklis, fiziskā sagatavotība un psiholoģiskā noturība, kā arī spējai pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, sniegt pirmo palīdzību, jābūt atsaucīgam un ētiskam, jāprot plānot savu darbu, pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas.

Vispārējās prasības:

kandidēt dienestam Valsts policijā var Latvijas Republikas pilsonis vecumā no 18 līdz 40 gadiem ar labām valsts valodas (latviešu) zināšanām. Atbilstoši 13.12.2016. MK noteikumu Nr.810 2. pielikumam patruļdienesta darbiniekiem, t.sk. kārtībniekam ir nepieciešama izglītība tieslietu un civilajā aizsardzības jomā. Persona nedrīkst būt sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu. Atlases procesā būs jānokārto arī noteiktās vispārējās fiziskās sagatavotības prasības. Ar detalizētāku informāciju par prasībām dienestam Valsts policijā vari iepazīties Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (4. un 7. pants), kā arī Valsts policijas mājas lapā http://www.vp.gov.lv/esipolicists/.

Publicēts 2018. gada 18. jūnijā