Pirmsskolas izglītības skolotājs veic pedagoģisko darbu pirmsskolas izglītības pakāpē atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīnijām, plāno un īsteno mācību procesu atbilstoši izglītojamā attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, plāno un pilnveido savu profesionālo kompetenci.

Pirmsskolas izglītības skolotājs darbā:

 • izstrādā tematiskos plānus atbilstoši pirmsskolas vadlīnijām;
 • sagatavo rotaļnodarbību plānu;
 • sagatavo nodarbībām nepieciešamos materiālus un vidi;
 • vada nodarbības;
 • veic izglītojamo attīstības izpēti, analīzi un atspoguļojumu;
 • izvēlas mācību metodes;
 • sniedz individuālu atbalstu izglītojamajiem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām;
 • sadarbojas ar vecākiem, sniedzot vispusīgu informāciju par izglītojamā socializācijas, komunikācijas prasmēm, kā arī mācīšanās paradumiem un iesaisti problēmu risināšanā;
 • iesaista vecākus izglītības iestādes pasākumos;
 • rūpējas par izglītojamo drošību izglītības iestādē;
 • sadarbojas ar citiem pirmsskolas skolotājiem izglītības programmas īstenošanā;
 • kārto dokumentāciju atbilstoši noteiktajām prasībām;
 • piedalās izglītības iestādes sēdēs un sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu;
 • ievēro izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas;
 • ievēro uzņēmuma vai kompānijas kvalitātes sistēmu prasības;
 • ievēro darba un vides aizsardzību;
 • ievēro telpu un iekārtu higiēnas prasības.

Darba aprīkojums:

pirmsskolas izglītības skolotāji darbā lieto visdažādākos uzskates līdzekļus un metodiskos materiālus – attēlus, kartes, dabas priekšmetus, rotaļlietas, pašdarinātas un rūpnieciski gatavotas spēles un mācību materiālus, izmanto individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus, ievēro vides aizsardzības prasības.

Darba apstākļi:

pirmsskolas izglītības skolotāji visu laiku pavada kopā ar bērniem. Dažādas nodarbības notiek gan grupas telpās, gan rotaļu laukumos ārpus telpām. Pirmsskolas izglītības pedagogi kopā ar bērniem dodas arī tuvākās vai tālākās ekskursijās. Parasti bērnu grupai ir divi pedagogi, kas strādā maiņās pēc noteikta grafika. Pirmsskolas izglītības iestādēs darba laiku nosaka iestādes vadītājs. Tiek praktizēts, ka visi iestādes pedagogi strādā astoņu stundu darba dienu, bet agrās rīta un vakara stundās dežurē viens vai divi pedagogi pēc iepriekš noteikta dežūru grafika.

Iespējamais atalgojums:

pedagoga mēneša atalgojumu nosaka Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikta zemākā mēneša darba alga par noteiktu stundu skaitu. Pedagoga atalgojumam var būt dažādi finansējuma avoti (valsts, pašvaldības, juridiskās personas vai fiziskās personas finanšu līdzekļi).

Darba iespējas:

pirmsskolas izglītības skolotājs strādā pašvaldības vai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, iejūtībai un organizatora spējām, jāpārzina izglītības jomu reglamentējošie dokumenti, jāpārzina mācību un audzināšanas darba saturs; jābūt izpratnei par bērnu attīstības īpatnībām, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jāprot plānot un organizēt savu darbu, nepieciešams nepārtraukti izglītoties un paaugstināt savu kvalifikāciju, jābūt komunikablam un spējai strādāt komandā. Jāmīl bērni.

Publicēts 2019. gada 5. martā