Piespiedu un sabiedriskā darba speciālists Probācijas dienestā organizē piespiedu darbu personām, kurām piespriests kriminālsods – piespiedu darbs (sabiedriski derīgs darbs, kas jāveic bez atlīdzības no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā).

Piespiedu un sabiedriskā darba speciālists darbā:
  • organizē kriminālsoda – piespiedu darba – izpildi;
  • apzina darba devējus, organizē līgumu un vienošanās slēgšanu ar nodarbinātajiem;
  • izsniedz norīkojumus piespiedu darba izpildei un sastāda darba grafikus;
  • kontrolē piespiedu darba izpildi un veic pārbaudes darba vietās, kur tiek nodarbināti notiesātie;
  • pēc nepieciešamības sagatavo iesniegumus tiesai un pārstāv struktūrvienību tiesā; 
  • veic klientu lietu kārtošanu, vadīšanu un uzglabāšanu;
  • analizē un atlasa nepieciešamo juridisko informāciju.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto biroja tehniku, datortehniku, dažādus saziņas līdzekļus, dienesta automašīnu.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, pārbaudes un kontroles var notkt arī darba dienas vakaros un brīvdienās.

Darba iespējas:

probācijas darba speciālists strādā Valsts probācijas dienestā un ieslodzījuma vietās.