Personāla vadītājs veido uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku, plāno un organizē uzņēmuma personāla resursus, plāno un vada darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem un saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Personāla vadītājs darbā:
 • nosaka uzņēmuma personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķus;
 • analizē, novērtē un pilnveido uzņēmuma personāla vadības sistēmu;
 • izstrādā uzņēmuma organizatorisko struktūru jeb amatus un tajos veicamos pienākumus;
 • plāno un prognozē uzņēmuma personāla resursus, piesaista un atlasa uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus;
 • organizē jauno darbinieku ievadīšanu darbā un palīdz viņiem iejusties veicamajos pienākumos un uzņēmuma kolektīvā;
 • organizē un vada darbinieku apmācības;
 • organizē un vada personāla lietvedības procesu;
 • izstrādā un īsteno pasākumus, kā plānot uzņēmuma darbinieku karjeru, attīstīt viņu prasmes un spējas, nodrošināt viņu pēctecību, motivēt viņus;
 • ievieš un vada personāla novērtēšanas sistēmu;
 • izstrādā uzņēmuma darbinieku atalgojumu sistēmu;
 • apkopo un sniedz dažādām iestādēm nepieciešamos statistikas datus par uzņēmuma personālu;
 • veic dažādas darbinieku sociālās aptaujas;
 • organizē darba aizsardzības pasākumus un darbinieku obligātās veselības pārbaudes.
Darba aprīkojums:

darbā lieto dažāda veida biroja tehniku, piemēram, datoru, kopēšanas aparātu, printeri, faksu, kā arī kancelejas preces.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu; darbs tiek veikts individuāli vai darba grupā, vadot citus darbiniekus, tiekoties ar uzņēmuma nodaļu vadītājiem un dažādām personāla atlases kompānijām.

Darba iespējas:

var strādāt privātos uzņēmumos vai valsts iestādēs, kā arī personāla konsultāciju un atlases uzņēmumos, kas sniedz personāla vadības ārpakalpojumus.