Meklēšanas rezultāti

Izglītības iestādes bibliotekārs veic bibliotēkas krājuma pārvaldību, informācijas organizēšanu, sniedz bibliotēkas un informācijas pakalpojumus uz vietas, tiešsaistē un attālināti.
Hide enterprise
Hide profession
Izglītības iestādes direktora vietnieks organizē skolas darbu atbilstoši tiesību aktu prasībām, tostarp plāno un nodrošina kvalitatīvu izglītības procesu, sniedz  metodisko palīdzību pedagogiem, rūpējas par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Izglītības iestādes direktors atbild par izglītības iestādes darbību un tās rezultātiem, par normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu  izmantošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Izglītības metodiķis organizē metodisko darbu izglītības iestādē, tostarp Izstrādā izglītības programmas un mācību plānus.
Hide enterprise
Hide profession
Izglītības psihologs sniedz psiholoģisko palīdzību un citu kompetentu speciālistu piesaiste krīzes un citās situācijās, kad tas ir nepieciešams izglītojamajiem, izglītojamo grupām, izglītojamā vecākiem / likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem un citiem izglītības iestādes darbiniekiem.
Hide enterprise
Hide profession
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs plāno, organizē un veic muzeja izglītojošo darbu un darbu ar apmeklētājiem, vada ekskursijas, izstrādā muzejpedagoģiskās programmas muzeja izstādēm un ekspozīcijām.
Hide enterprise
Hide profession
Izmeklētājs - Profesija
Izmeklētājs veic izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu, vai noticis noziedzīgs nodarījums, kas to izdarījis, vai kādai personai par to krimināltiesiski jāatbild, noskaidro šo personu un iegūst pierādījumus, kas dod pamatu personas saukšanai pie kriminālatbildības.
Hide enterprise
Hide profession
Izvērtēšanas ziņojumu speciālists Probācijas dienestā vāc informāciju izvērtēšanas ziņojumam par probācijas klientu un sagatavo izvērtēšanas ziņojumus atbilstoši tiesas, prokurora vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijas pieprasījuma, kā arī veic nosacīti notiesāto, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzību.
Hide enterprise
Hide profession
Jaunākais klientu apkalpošanas speciālists informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskus sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā.
Hide enterprise
Hide profession
Jaunākais militārais instruktors iesaistās Latvijas valsts aizsardzībā, kā arī Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) komandiera pakļautībā un uzraudzībā vada nodaļas līmeņa apakšvienību, plānojot un organizējot apakšvienības darbu militārajā vidē.
Hide enterprise
Hide profession
Jumiķis - Profesija
Jumiķis veic jumta klāja izgatavošanu un jumta seguma uzklāšanu jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās.
Hide enterprise
Hide profession
Jurista palīgs - Profesija
Jurista palīgs sniedz praktisku palīdzību juristam, zvērinātam notāram, zvērinātam advokātam, tiesnesim un citiem juridisko profesiju pārstāvjiem, kā arī veic citus darbus atbilstoši amata aprakstam.
Hide enterprise
Hide profession
Jurists - Profesija
Jurists atrod, analizē, iztulko un piemēro tiesību normas, izstrādā un apliecina juridiskus dokumentus, sniedz juridiskus atzinumus un juridisko palīdzību, kā arī veic citas juridiskas darbības.
Hide enterprise
Hide profession
Juvelieris - Profesija
Juvelieris ir mākslinieks, kurš izgatavo dārgmetāla rotaslietas un dažādus metāla priekšmetus, veic restaurācijas darbus baznīcās un muzejos, kā arī labo bojātus juvelierizstrādājumus.
Hide enterprise
Hide profession
Kapelāns veic personu garīgo aprūpi, neatkarīgi no personas tautības, dzimuma, reliģiskās pārliecības vai piederības konkrētai reliģiskajai konfesijai. Kapelāns var strādāt Nacionālajos bruņotajos spēkos, Ieslodzījuma vietu pārvaldē,  lidostās, ostās, ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes iestādēs.
Hide enterprise
Hide profession
Karjeras konsultants - Profesija
Karjeras konsultants informē, konsultē un izglīto klientus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā, profesijas, darba, formālās un neformālās izglītības izvēlē, kā arī palīdz attīstīt darba meklēšanas prasmes.
Hide enterprise
Hide profession
Kartogrāfijas inženieris atpazīst un fiksē grafiski digitālā formātā zemes virsmas un apbūves elementus, veidojot kartogrāfisko informāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Keramiķis - Profesija
Keramiķis veido sadzīves un mākslas priekšmetus no māla, porcelāna un citiem keramikas materiāliem dažādās tehnikās.
Hide enterprise
Hide profession
Kiberdrošības tehniķis projektē un uzstāda drošas informācijas sistēmas un novērš informācijas tehnoloģiju drošības incidentus.
Hide enterprise
Hide profession
Ķīmijas inženieris veic pētījumus, konsultē, izstrādā un vada ķīmiskos procesus naftas, gāzes, naftas produktu, enerģētikas jomā, sprāgstvielu, pārtikas produktu, suņu un kaķu barības, medikamentu, sintētisko materiālu ražošanā, kā arī vada iekārtu apkalpošanu un remontu un konsultē attiecīgo materiālu, ražojumu un procesu tehnoloģijas jautājumos.
Hide enterprise
Hide profession

Pages