Kartogrāfijas inženieris atpazīst un fiksē grafiski digitālā formātā zemes virsmas un apbūves elementus, veidojot kartogrāfisko informāciju.

Kartogrāfijas inženieris darbā:

  • pārzina kartogrāfisko darbu izpildes tehnoloģijas, kartogrāfisko darbu organizācijas principus un paņēmienus;
  • veido kartogrāfiskos attēlus un modeļus (kartes, plānus un atlantus), tajos fiksējot būves, ceļus un citus zemes virsmas elementus;
  • koriģē un aktualizē kartes un plānus;
  • apseko kartografējamās teritorijas klātienē;
  • sagatavo, administrē, atjauno un transformē kartogrāfiskās datu bāzes;
  • veic darbus nestandarta karšu un kartogrāfisko datu sagatavošanai;
  • analizē sagatavotās ģeogrāfiskās informācijas lietotāju vajadzības, veic attiecīgās datu bāzes vai tehnoloģisko procesu papildināšanas, uzlabošanas darbus;
  • piedalās kartogrāfisko datu bāzu projektu tehnoloģiskās izstrādnēs, uzturēšanā un uzlabošanā, kā arī tehnisko dokumentu izstrādēs;
  • plāno, organizē un vada kartogrāfisko darbu izpildes procesus.

Darba aprīkojums

Kartogrāfijas inženieris darbā izmanto kartogrāfiskos datus un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, speciālās kartogrāfijas un ģeotelpisko datu apstrādes programmas, piemēram, ESRI ArcGIS, BentleyMap u.c.

Darba apstākļi

Kartogrāfijas inženiera darbs norit gan telpās, sagatavojot, aktualizējot un vizualizējot topogrāfiskos plānus, kartes un atlantus, gan lauka apstākļos, apsekojot kartografējamās teritorijas klātienē.

Darba iespējas

Kartogrāfijas inženierim darba iespējas ir uzņēmumos vai iestādēs, kas strādā ar karšu sistēmām un / vai teritorijas plānojumu jomā, kā arī kartogrāfijas un ģeotelpisko datu apstrādes programmatūru izveides un izplatīšanas jomā. Var veikt arī individuālo komercdarbību.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt izglītotam, attapīgam un komunikablam; jābūt apķērīgam un jāspēj ātri atrast, uztvert, analizēt informāciju, pieņemt lēmumus un risināt problēmas, kuras rodas darba procesā; interese par ģeogrāfiju, darbu, datortehniku un speciāliem instrumentiem; jābūt vēlmei darba jomā apgūt programmatūras tehniskās iespējas, jaunus instrumentus un darba paņēmienus.

Publicēts 2021. gada 13. septembrī