Inženiersistēmu būvtehniķis veic iekšējo un ārējo inženiersistēmu, tostarp apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes, kanalizācijas sistēmu un aukstumiekārtu sistēmu izbūvi un remontu.

Inženiersistēmu būvtehniķis darbā:

 • pārzina un ievēro būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus;
 • izprot būvprojekta dokumentāciju, pārzina inženiersistēmu montāžas darbu procesu;
 • prot izmantot inženiersistēmu montāžas darbu rokas instrumentus un elektroinstrumentus;
 • prot veikt cauruļu montāžu, ēku iekšējo ūdens, kanalizācijas un apkures cauruļvadu un armatūras montāžu, apkopi un remontu, uzstādīt sanitārtehniskās ierīces;
 • plāno inženiersistēmu izbūves darbus atbilstoši būvprojektam;
 • izprot veicamo inženiersistēmu izbūves darbu specifiku un piemeklē atbilstošus darba instrumentus un mehānismus;
 • organizē inženiersistēmu izbūves darbiem nepieciešamo materiālu piegādi un atbilstošu uzglabāšanu būvprojektā;
 • plāno, vada un uzskaita inženiersistēmu montētāju darbu;
 • kontrolē veikto darbu kvalitāti, nodrošina materiālu un darbaspēka resursu efektīvu izmantošanu;
 • sadarbojas būvprojekta ietvaros ar būvniecības procesa dalībniekiem;
 • organizē izbūvētās sistēmas pārbaudi, regulēšanu, balansēšanu, tās palaišanu un nodošanu ekspluatācijā;
 • sagatavo izbūvēto inženiersistēmu dokumentāciju un veic nepieciešamos saskaņojumus ar atbildīgajām iestādēm;
 • ievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības.

Darba aprīkojums:

 • darbam nepieciešamās projektēšanas un dokumentu veidošanas datorprogrammas, piemēram, Būves Informācijas Modelēšanu (BIM). BIM sniedz iespēju būvi no sākuma uzbūvēt digitāli, izstrādājot 3D būves modeli, tas ļauj jau pirms būvniecības uzsākšanas izlabot iespējamās kļūdas projektā un novērst citus riskus, kas var radīt papildu darbu, sadārdzinot un paildzinot būvniecību;
 • būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentāciju;
 • inženiersistēmu izbūves instrumentus un mehānismus, piemēram, hidraulisko presi, nivelieri, teodolītu, siltummaini, kolektorus u.c.
 • Inženiersistēmu būvmateriālus, piemēram, caurules, sifonus, krānus, izlietnes, filtrus, lodalvu, linšķiedru u.c.,  
 • dažādus aizsardzības līdzekļus, piemēram, speciālo apģērbu, respiratoru, ceļu sargus, aizsargbrilles, cimdus u.c.

Darba apstākļi

Darbs norit gan telpās, gan ārā. Bieži nākas būt izbraukumos dažādos būvprojektos. Iespējams darbs maiņās pēc saskaņota grafika. Darba vidē jārēķinās ar putekļiem, ilgstošu darbu vienā ķermeņa pozīcijā un redzes sasprindzinājumu.

Darba un izaugsmes iespējas

Inženiersistēmu būvtehniķis var strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar inženiersistēmu izbūves, ekspluatācijas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants. Ir iespēja turpināt studijas 1. līmeņa augstākās izglītības programmā un iegūt inženiersistēmu būvdarbu vadītāja kvalifikāciju. Tāpat var turpināt izglītības ieguvi bakalaura un maģistrā līmeņa programmās būvniecības jomā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu

Precizitāte, tehniskā domāšana, prasme strādāt komandā, risināt konfliktus, sadarboties ar kolēģiem. Vēlme mācīties un pilnveidoties. Pacietība un precizitāte, izpratne par rasējumiem, iekārtām un tehnoloģisko dokumentāciju. Spēja pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tendencēm un tehnoloģijām.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

Ja plāno veidot karjeru Inženiersistēmu būvtehniķa profesijā, ir svarīgi attīstīt un izkopt:

 • prasmi veikt analīzi praktiskajiem un teorētiskajiem darbiem;
 • projektu lasīšanu;
 • praktisko darba pieredzi;
 • prasmi pareizi sastādīt lokālas tāmes;
 • zināšanas profesionālajā jomā – gan teorijā, gan praksē.

Informācija sagatavota sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžu
https://www.rck.lv

Publicēts 2022. gada 10. jūnijā
Foto no VIAA arhīva (SkillsLatvia 2022)