Izdevniecības direktors izstrādā izdevniecības darbības plānus, plāno budžetu, vada personālā darbu, kā arī veic citus ar izdevniecības darba organizāciju saistītus uzdevumus.

Izdevniecības direktors darbā:
  • plāno, organizē un vada izdevniecības darbu;
  • izstrādā darbības plānus un dod uzdevumus uzņēmuma struktūrvienību vadītājiem;
  • seko līdzi tirgus situācijai un nosaka īstermiņa un ilgtermiņa mērķus;
  • veido uzņēmuma iekšējo vidi un kultūru – motivē darbiniekus, koordinē pienākumu sadali;
  • piedalās darbinieku atlasē un rīko apmācības;
  • sastāda uzņēmumam darbības plānus, plāno budžetu, finanšu līdzekļu piesaisti un piedalās algu fondu sadalē, piesaista jaunus vadošos darbiniekus;
  • risina konfliktsituācijas darbinieku vidū un klientu sūdzības;
  • veic uzņēmuma un darbinieku izvērtēšanu, veic analīzi un nepieciešamības gadījumā pieņem lēmumu uzņēmuma mērķu izmaiņās;
  • gatavo atskaites pa darba gaitu un rezultātiem. 
Darba aprīkojums:

darbā izmanto datoru un citus komunikācijas līdzekļus.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās, dodas komandējumos, strādā astoņu stundu darba dienu, taču darba stundas var būt neierobežotas atkarībā no darba slodzes un darba jautājumu aktualitātes..

Darba iespējas:

var strādāt jebkurā privātā vai valsts uzņēmumā.