Intervija ar Jolantu Ivanovu,

Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas

Būvniecības un arhitektūras filiāles galveno bibliotekāri

Kā Tu izvēlējies strādāt šajā jomā un kur apguvi šo profesiju?

Skaidri zināju, ka pēc vidusskolas gribu studēt. Ļoti prestiži skaitījās studēt Latvijas Universitātē.

Aizgāju uz konsultācijām pirmsstudiju centrā, jo īsti nezināju, ko gribu studēt. Visu izvērtējot un detalizēti izsverot, izvēlējos studēt LU Sociālo zinātņu fakultātē Bibliotēkzinātnes un informācijas nodaļā.

Pirmsstudiju centrā stāstītajā par šīm studijām galvenais uzsvars tika likts uz informācijas zinībām, tas piesaistīja. Studijas likās mūsdienīgas, interesantas un perspektīvas. Tagad esmu ieguvusi gan bakalaura, gan maģistra grādu.

Studiju laikā bija iespēja praktizēties dažādās Latvijas bibliotēkās. Man bija svarīgi strādāt lielā, tradīcijām bagātā, modernā bibliotēkā un tāda izrādījās Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka. Tā ir valsts nozīmes bibliotēka un viena no vecākajām augstskolu bibliotēkām Latvijā. Tai pašā laikā bibliotēka ir mūsdienīga un lietotājam draudzīga. Vēlējos strādāt tiešā kontaktā ar studentiem, un šī bibliotēka to piedāvā.

Vai arī tagad papildus jāmācās?

Jāmācās ir vienmēr! Jāapgūst jaunākās tehnoloģijas, dažādas abonētās datu bāzes, grāmatu pieņemšanas/nodošanas automātu darbība, jāapgūst darbs ar e-grāmatām. Ir arī pieredzes apmaiņas braucieni uz citām valstīm, kur skatāmies, kā citas bibliotēkas ievieš savā darbā dažādus jauninājumus.

Kādi ir Tavi galvenie pienākumi?

Izglītības iestādes bibliotēka atšķiras no publiskajām bibliotēkām ar to, ka RTU Zinātniskā bibliotēka savu krājumu veido atbilstoši RTU studiju programmu un pētnieciskā darba vajadzībām. Publiskajās bibliotēkās ir pieejama daiļliteratūra un informācija sevis attīstīšanai.

Esmu starpnieks starp informācijas pasūtītāju un informācijas piegādātāju. Svarīgi ir zināt, kur atrast īsto informāciju, kas lietotājam ir nepieciešama un atrast to ātri. Jāizprot lietotāja vēlmes. Tāpēc nepieciešamas ļoti labas komunikācijas prasmes.

Studenti dažkārt nāk ar gatavu literatūras sarakstu, citreiz jautā pēc „plānās, zaļās grāmatiņas”, neminot neko konkrētu. Ir studenti, kuriem jāraksta darbs par konkrētu tēmu, un mēs kopīgi meklējam, kāda informācija viņam būs noderīga.

Pamata komplekts, kuru izsniedzu studentiem, ir mācību grāmatas. Tad apaudzēju šo informāciju ar elektroniskajiem materiāliem. Tālāk nāk žurnālu datu bāze. Beigās vēl apskatāmies resursus, kuri ir brīvi pieejami internetā.

Lai varētu palīdzēt studentam atrast vajadzīgo, man nav jāpārzina RTU studiju virzieniem raksturīgie tehniskie jautājumi, piemēram, būvniecības process. Man ir svarīgi sarunas gaitā, uzdot precizējošos jautājumus, saprast, kur es varētu atrast vajadzīgo informāciju. Strādājot šeit jau septiņus gadus, esmu apguvusi bibliotēkas krājumu pilnībā, vismaz man tā liekas.

Galvenie darba pienākumi ir: studentu nodrošināšana ar visu nepieciešamo literatūru viņu studiju procesam, apmeklētāju konsultēšana un apmācība par datu bāzu un pašapkalpošanās automātu lietošanu. Jāanalizē arī bibliotēkas piedāvātās datu bāzes. Piemēram, ja kāda studentiem aktuāla tēma nav atrodama bibliotēkas grāmatās, meklēju to datu bāzēs.

Daļu dienas veltu tā sauktajiem iekšdarbiem. Netiekos ar lasītājiem, bet daru citus bibliotēkai ne mazāk svarīgus darbus. Piemēram, pārbaudu un kārtoju krājumu, norakstu nolietotās grāmatas. Reģistrēju un aprakstu jauniegūtās grāmatas. Mums nav atvērtais krājums. Tas nozīmē, ka es eju pakaļ studenta pasūtītajām grāmatām, nevis viņš pats iet pie plauktiem. Tādēļ vairākas reizes gadā rīkojam atvērtās ekskursijas, kad studenti manā pavadībā var izstaigāt krājuma telpas. Tad studenti var redzēt, cik daudz ir grāmatu eksemplāru, lai nebrīnītos, kāpēc reizēm uz kādu grāmatu jāgaida rindā. Mūsu lasītavu izmanto arī citu augstskolu studenti.

Vēl viens no maniem darbiem ir datu bāzes papildināšana. Parasti tieši sesijas laikā izdodas sakrāt dažādus studentu pieprasījumus, kurus īpaši jāmeklē. Elektroniski caurskatu dažādus mācību materiālus (piem., elektroniskos žurnālus, elektroniskās grāmatas), kas ir brīvi pieejami internetā. Apkopoju tos un ielieku datu bāzē.

Bibliotēkā ienāk arī jaunas grāmatas, kuras jāuzņem krājumā. Es meklēju jaunas grāmatas elektroniski, kolēģe iet uz grāmatnīcām un skatās, kādi ir jaunumi. Arī pasniedzēji mums iesaka, kādas grāmatas iegādāties.

Esmu arī šīs filiāles vadītāja un man jāapkopo gada pārskats par nodaļas darbu. RTU zinātniskajai bibliotēkai ir vairākas filiāles, un darbinieki reizēm nomaina viens otru. Tādējādi varam iepazīt arī citu filiāļu darbu.

Kāda ir Tava darba ikdiena?

Šeit darbs sākas 8:30. Maiņa ilgst astoņas stundas, tātad strādāju līdz pieciem vakarā. Ir dienas, kad bibliotēka strādā līdz septiņiem vakarā. Tad darbs sākas 10:30. Bibliotēka iedalās divās daļās – abonements, kur izsniedz grāmatas, un lasītava. Darbinieka diena ir sadalīta divās daļās – pa četrām stundām katrā no posteņiem. Ir noteikta darba daļa, kas darāma, nesaskaroties ar cilvēkiem. Astoņas stundas būt saskarsmē ar klientiem ir neiespējami, tādēļ cenšamies saplānot dienu tā, lai katram darbiniekam būtu arī tādi darbi, kas nav saistīti ar klientiem. Katram darbiniekam jānostrādā arī viena sestdiena mēnesī, kad jāapkalpo neklātienes un vakara nodaļas studenti.

Kādas prasmes un rakstura īpašības ir nepieciešamas, lai labi veiktu šo darbu?

Jābūt zinošam savas nozares speciālistam – jāprot izvērtēt informācijas svarīgumu, kvalitāti un vai tā ir tieši tā informācija, kas nepieciešama lietotājam. Jāpiemīt analītiskajai domāšanai un jāattīsta pētniecības prasmes. Jābūt plašam redzeslokam.

Bibliotekārs nevar pateikt: „Es nezinu”! Bibliotekāra darba specifika ir tāda, ka attieksme pret cilvēkiem vistiešākajā veidā ietekmē bibliotēkas tēlu. 

Tev jābūt komunikablam, jāprot uzdot jautājumus. Jāsaglabā pozitīva attieksme un pieklājīga izturēšanās. Studentam jājūtas gaidītam.

Interesanti ir vērot, kā studiju gaitā jaunieši attīstās, kļūst zinošāki un patstāvīgāki. Visu laiku esmu starp jauniem cilvēkiem. Sākumā, kad bijām viena vecuma, bija diezgan grūti uzrunāt viņus uz „Jūs”.

Kādi ir vislielākie izaicinājumi šajā darbā?

Dienas laikā nākas tikties ar daudziem studentiem. Katram ir savs noskaņojums, problēmas un emocionālās inteliģences robežas. Bibliotekāram ir jābūt savaldīgam, taktiskam un jārod risinājums negaidītām situācijām. Studenti lieliski atšķir mākslīgu, bezpersonisku smaidu no īsta un patiesa, pasivitāti no ieinteresētības, pozitīvu gaisotni no saspīlētas. Izaicinājums ir kļūt par savējo studentu vidū un pierādīt lietotājam, ka bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi viņam ir nepieciešami. Jābūt aktīvam bibliotēkas reklamētājam.

Kas šajā darbā sagādā gandarījumu?

Ja ir trāpīts desmitniekā un students aiziet apmierināts un gandarīts. Prieks ir tad, kad lietotāji atgriežas vēl un vēl. Patīkami katru gadu atskaitēs redzēt tendenci, ka apmeklētāju skaits nav sarucis.

Kādas ir izaugsmes iespējas šajā profesijā?

Bibliotekāra karjera ir atkarīga no bibliotēkas struktūras. Sākotnēji esi vienkāršs bibliotekārs, tad galvenais bibliotekārs. Nākamais solis varētu būt nodaļas vadītāja amats.

Ko Tu ieteiktu jauniešiem, kuri gribētu apgūt šo profesiju?

Lai strādātu šajā profesijā: jāprot komunicēt, ātri reaģēt, būt atvērtam jauninājumiem, jābūt vēlmei pašpilnveidoties, būt zinošam savas jomas pārstāvim, ar plašu redzesloku, apsviedīgam, uz pozitīvu mērķi tendētam.

Atjaunots 2017. gada 17. februārī
Publicēts 2014. gada 27. februārī