Izglītības metodiķis organizē metodisko darbu izglītības iestādē, tostarp Izstrādā izglītības programmas un mācību plānus.

Izglītības metodiķis darbā:

 • organizē mācību procesu izglītības iestādē;
 • nodrošina mācību procesa metodisko vadību;
 • rūpējas par mācību vides un mācību procesa kvalitāti;
 • izstrādā vadlīnijas skolēnu un skolotāju motivācijai mācību procesam;
 • novērtē skolotāju darbu;
 • rūpējas par skolas materiāli tehnisko nodrošinājumu;
 • piedalās metodisko materiālu izstrādē;
 • piedalās mācību olimpiāžu rīkošanā;
 • organizē konkursus un mācību priekšmetu metodiskās komisijas;
 • vada korespondenci skolas ietvaros;
 • informē skolotājus par izmaiņām mācību vielā, kā arī likumdošanā un izglītības profesiju standartos, iesaka mācību mērķiem atbilstošas mācību metodes;
 • ievēro izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.

Darba aprīkojums:

izglītības metodiķis darbā lieto datoru, jaunākās informācijas tehnoloģijas.

Darba apstākļi:

izglītības metodiķis strādā astoņu stundu darba dienu, taču, ja risināmi steidzami uzdevumi, darba laiks var būt arī ilgāks. Izglītības metodiķa darbs lielākoties noris izglītības iestādes telpās, taču viņš regulāri sadarbojas ar  citām skolām, Izglītības un zinātnes ministriju vai citām iestādēm.

Iespējamais atalgojums:

izglītības metodiķa mēneša atalgojumu nosaka Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikta zemākā mēneša darba alga par noteiktu stundu skaitu. Pedagoga atalgojumam var būt dažādi finansējuma avoti (valsts, pašvaldības, juridiskās personas vai fiziskās personas finanšu līdzekļi).

Darba iespējas:

izglītības metodiķis var strādāt vispārizglītojošās skolās, profesionālās izglītības iestādēs, mācību centros, augstskolās un bērnudārzos, kā arī pašvaldību izglītības pārvaldēs un metodiskajos centros.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

ļoti labi jāpārzina izglītības standarts un programma, jābūt labām komunikācijas prasmēm un jāpiemīt labām analītiskajām spējām, jāspēj strādāt individuāli, un komandā, jābūt vēlēšanās nepārtraukti izglītoties un mudināt to darīt citiem skolotājiem atbilstoši jaunākajām tendencēm un aktualitātēm profesijā, jāievēro darba higiēnas un drošības prasības.

Publicēts 2019. gada 5. martā