Tulkotājs ir speciālists, kas tulko dažāda tipa rakstītos tekstus no avotvalodas mērķvalodā atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām. Savukārt tulks ir speciālists mutvārdu tulkošanā.

Tulkotājs darbā

 • tulko no vienas svešvalodas dzimtajā valodā lietišķos tekstus, lietišķo korespondenci, iestāžu dokumentāciju, tehniskus, medicīniskus, juridiskus u. c. tekstus;

 • identificē tulkojamā teksta veidu, izmanto tulkošanas metodes atbilstoši pasūtītāja uzstādījumam un mērķauditorijas vajadzībām;

 • nodrošina tulkojuma precizitāti, stilistisko un komunikatīvo atbilstību oriģinālam, atbilstīgu terminoloģijas lietojumu;

 • pārzina tulkošanas tehnoloģijas;

 • noformē tulkojamo tekstu atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām;

 • pamato un aizstāv savu tulkošanas risinājumu izvēli;

 • rediģē paša un citu tulkotos tekstus;

 • pilnveido darba valodu prasmi atbilstoši valodu attīstībai zemēs, kurās šīs valodas lieto;

 • pilnveido savu komunikatīvo kompetenci, izkopj klausītāja, runātāja, rakstītāja, lasītāja kultūru, pilnveido sevi kā multilingvālu personību;

 • darbā ievēro konfidencialitāti un profesionālo ētiku.

Tulks darbā

 • tulko no vienas svešvalodas dzimtajā valodā vai no vienas svešvalodas citā svešvalodā;
 • tulko secīgi, izmantojot savas tulkotāja piezīmes, konferencēs, apspriedēs, sanāksmēs, tikšanās u. tml.;
 • tulko sinhroni, izmantojot tehniku – austiņas un mikrofonu, konferencēs, apspriedēs, sanāksmēs;
 • pielieto dažādas mutiskās tulkošanas metodes, tai skaitā konsekutīvo jeb secīgo tulkošanu, sinhrono tulkošanu, čuksttulkošanu un kontakttulkošanu;
 • nodrošina tulkojuma precizitāti, stilistisko atbilstību oriģinālam, adekvātu terminoloģijas lietojumu;
 • seko līdz jaunākajiem zinātnes un praktiskās tulkošanas atzinumiem;
 • ievēro profesionālo ētiku un konfidencialitāti;
 • pilnveidot valodu prasmes atbilstoši valodu attīstībai zemēs, kur šīs valodas lieto.

Darba apstākļi un aprīkojums

Tulkotājs strādā biroja telpās vai citā sev vēlamā darba vidē, darba procesā izmantojot datoru ar specializētu programmatūru, piemēram, SDL Trados, Memsource (Phrase), memoQ un citu, kā arī dažādu terminu un sinonīmu vārdnīcas.
Tulks darbā izmanto ne tikai sinhronās tulkošanas tehnisko aprīkojumu (kabīne, austiņas, mikrofons), bet arī dažādus tiešsaistes saziņas rīkus (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams u. c.), lai veiktu mutvārdu tulkošanu attālināti. Ir arī situācijas, kad tulks nodrošina tulkojumu bez papildu aprīkojuma (čuksttulkošana). Atšķirībā no tulkotājiem tulkiem ne vienmēr ir pieeja papildu uzziņas materiāliem, protams, viss ir atkarīgs no pasākuma sagatavotības un pieejamās informācijas, bet pamatā tulki strādā bez papildu informācijas vai ar ļoti ierobežota daudzuma informāciju.

Darba un izaugsmes iespējas

Tulkotājs strādā tulkošanas birojos vai citos uzņēmumos, kuriem nepieciešami tulkošanas pakalpojumi, kā arī starptautisku organizāciju tulkošanas nodaļās vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbinātais.

Tulki sniedz pakalpojumus starptautiskajās konferencēs, vietējo iestāžu organizētajās sēdēs un pasākumos ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos. Tulks var strādāt visdažādākajās starptautiskajās un vietējās organizācijās, piemēram, dažādos uzņēmumos, starptautisku organizāciju birojos gan Latvijā, gan ārzemēs. Tāpat tulks var tulkot lekcijas, seminārus, amatpersonu uzrunas un citas mutiskās saziņas formas, kā arī strādāt radošajā industrijā, piemēram, tulkojot pasākumos, kino u. c.

Profesijas darba vides attēlu galerijā sniegsim Tev ieskatu SIA "Skrivanek Baltic" tulkošanas biroja darba ikdienā.

Rakstura īpašības, prasmes un kompetences, lai labi veiktu darbu

 • Spēja strādāt ar tulkošanas tehnoloģiskajiem rīkiem (specializētajām programmām).
 • Ļoti labas latviešu valodas un darbā izmantoto svešvalodu prasmes runā un rakstos.
 • Atbildības sajūta (spēja pabeigt iesāktos darbus) un loģiskā domāšana, kā arī prasme saskatīt likumsakarības.
 • Vēlme pašam mācīties un attīstīties, apgūt jaunus terminus, sekot līdzi valodu attīstībai.
 • Prasme plānot savu darba laiku.
 • Labas saziņas un sadarbības prasmes.
 • Tulka darbā īpaši svarīga ir laba dzirde, izkopta dikcija, oratora māka, laba atmiņa un laba emocionāla pašregulācija.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

 • Apgūstot tulka / tulkotāja profesiju, ir vērts ieklausīties pasniedzēju ieteikumos no viņu profesionālās pieredzes, kā arī apgūt dažādus tulkošanas rīkus, tas noteikti palīdzēs ātrāk iekļauties darba tirgū pēc studiju pabeigšanas.
 • Bieži tulki / tulkotāji sniedz savus pakalpojumus vairākiem tulkošanas birojiem, kā arī strādā kā pašnodarbinātas personas. Tāpēc ir vērtīgi izpētīt nodokļu režīmus, apgūt kursus par grāmatvedības organizēšanu, ja esi pašnodarbinātais vai autoratlīdzības saņēmējs. Ja pašam šī joma tomēr šķiet nesaprotama, ieteicams atrast grāmatvedi. Autoratlīdzības ienākumu saņēmējiem dažādos nodokļu režīmos ir atšķirīgi nodokļu noteikumi. Ieteicams arī izpētīt informāciju par nodokļu aprēķiniem, ja plāno sniegt savus pakalpojumus ārvalstu uzņēmumiem.
 • Jābūt vēlmei nepārtraukti mācīties - apgūt jaunākos tehnoloģiskos rīkus, kas nepieciešami tulkošanas procesā, sekot līdzi darbā izmantoto valodu attīstībai, apgūt jaunus terminus. Tulkojot tekstu jomā, kuru nepārzini, nāksies papildus meklēt informāciju par attiecīgo tematu, lai pārtulkotu tekstu korekti.
 • Arī tulka / tulkotāja darbā var saskarties ar “profesionālo izdegšanu”, kad darba procesu pieņem kā pašsaprotamu, pārstāj iedziļināties veicamajā darbā un paļaujas uz mašīntulkotāja izveidoto tekstu. Tāpēc ierasti tulki / tulkotāji specializējas noteiktu (sev interesējošu) jomu tekstu tulkošanā, piemēram, jurisprudence, medicīna, mārketings, tehnoloģijas vai citā. Tulkojumu kvalitāti noteikti ietekmē arī paša tulkotāja interese un zināšanas attiecīgajā jomā, kā arī tas, vai tulkotājs padziļināti ir pētījis attiecīgo jomu un seko tās aktualitātēm.
 • Vairāku valodu prasme ir ļoti labs pamats, lai kļūtu par speciālistu dažādās jomās. Darba iespējas ar tulka/ tulkotāja profesiju ir neierobežotas, piemēram, starptautiskajos uzņēmumos, kuros ir ļoti svarīga spēja sazināties vairākās valodās, tāpat var strādāt, piemēram, mārketingā, sabiedriskajās attiecībās vai diplomātijas jomā. Bieži pēc tulka/ tulkotāja profesijas apguves dzīves gaitā papildus iegūst citu izglītību jomā, ar kuru attiecīgajā dzīves posmā ir saistīta profesionālā karjera – piemēram, vadībā, tirgvedībā, IT, pedagoģijā vai citā.

Informācija sagatavota sadarbībā ar SIA "Skrivanek Baltic" darbiniekiem un direktoru Vasiliju Ragačeviču.

Publicēts 2023. gada 22. augustā