Kvalitātes vadītājs plāno, izstrādā, ievieš, uztur un pilnveido organizācijas integrēto vadības sistēmu - kvalitātes vadības, vides pārvaldības un citas vadības sistēmas, sniedz priekšlikumus, koordinē un izstrādā pasākumu plānus, piedalās un metodiski atbalsta projektus par organizācijas darbības uzlabošanu.

Kvalitātes vadītājs darbā:
  • izstrādā, ievieš un uztur uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu (sistēma nodrošina to, ka uzņēmumā notiekošie procesi, radītie produkti vai pakalpojumi pilnībā apmierinātu klientu vajadzības) atbilstoši ISO* standartiem;
  • izstrādā novērtēšanas metodes uzņēmuma tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu izvērtēšanai;
  • sadarbībā ar vadību un darbiniekiem, izvērtē uzņēmumu un tajā notiekošos procesus, to efektivitāti, produktivitāti un drošumu;
  • apzina faktorus un riskus, kas ietekmē uzņēmuma sistēmu, procesu un produktu kvalitāti, un iesaka veidus, kā šos riskus mazināt vai novērst;
  • izstrādā kvalitātes vadības sistēmas modeli, tā ieviešanas plānu, norādot nepieciešamos papildus resursus, prezentē izstrādāto sistēmu uzņēmuma vadībai;
  • organizē kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidi;
  • veido un ievieš kvalitātes pilnveides metodes, lai uzņēmums nepārtraukti paaugstinātu savu efektivitāti un produkcijas vai pakalpojumu kvalitāti;
  • apmāca esošos un jaunos darbiniekus kvalitātes valdības sistēmas jautājumos;
  • plāno un organizē uzņēmuma iekšējo un ārējo auditu.

* Starptautiskā Standartizācijas organizācija (International Organization for Standardization)

Darba aprīkojums:

lieto datoru, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu, tālruni un citu biroja tehniku, kā arī dažādas datorprogrammas (piemēram, specializētas uzskaites un aprēķina datorprogrammas, vizualizācijas programmas), prezentāciju rādīšanai izmanto projektoru.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, taču atsevišķos gadījumos, tuvojoties uzdotā darba beigu termiņam, iespējams, jāstrādā virsstundas; iespējami komandējumi uz uzņēmuma filiālēm dažādās pilsētās.

Darba iespējas:
var strādāt valsts iestādēs un privātos uzņēmumos, kā arī būt pāsnodarbinātais.