Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Tā ir neformālā izglītība kā mērķtiecīgi organizēta bērnu un jauniešu individuālajām interesēm atbilstoša izglītojoša darbība, kas ir brīvprātīga, un tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.

Interešu izglītības skolotājs darbā:

  • attīsta bērnu un jauniešu spējas un talantus;
  • nodrošina iespējas bērnu un jauniešu radošai pašizpausmei un  individualitātes izkopšanai;
  • nodrošina saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem;
  • sekmē pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu audzēkņos;
  • veicina preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanā jaunatnes vidū;
  • nodrošina ievirzi jauniešu karjeras izvēlē;
  • aizpilda dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes prasībām;
  • rūpējas par skolēnu drošību un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
  • ievēro izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.

Darba aprīkojums:

interešu izglītības skolotājs darbā lieto dažādus uzskates līdzekļus, mācību materiālus un likumdošanas aktus, izmanto individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus, ievēro darba drošības prasības.

Darba apstākļi:

interešu izglītības skolotājs lielāko daļu sava darba laika pavada kopā ar bērniem. Nodarbības notiek gan grupas telpās, gan ārpus telpām – atkarībā no interešu programmas. Interešu izglītības skolotāja darba laiks ir atkarīgs no attiecīgās interešu programmas specifikas. Parasti interešu nodarbības notiek vienu vai divas reizes nedēļā – pēc mācību stundām un brīvdienās, kā arī skolēnu brīvlaikos. Atšķirībā no vispārizglītojošām skolām, interešu izglītības iestādēs vasaras laiks ir tikpat intensīvs kā pārējais mācību gads, tikai mainās mācību organizācijas forma, proti, nometņu, radošo darbnīcu, spēļu istabu veidā.

Iespējamais atalgojums:

pedagoga mēneša atalgojumu nosaka Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikta zemākā mēneša darba alga par noteiktu stundu skaitu. Pedagoga atalgojumam var būt dažādi finansējuma avoti (valsts, pašvaldības, juridiskās personas vai fiziskās personas finanšu līdzekļi).

Darba iespējas:

interešu izglītības skolotājs strādā interešu, vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes, speciālās vai privātās izglītības iestādēs. Iespējams strādāt arī kā individuālajam komersantam.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, jāpārzina izglītības jomu reglamentējošie dokumenti, jābūt izpratnei par skolēnu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jāprot plānot un organizēt savu darbu, nepieciešams nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un aktualitātēm vienotajā Eiropas izglītības telpā un paaugstināt savu profesionālo kompetenci, jābūt komunikablam un jāspēj veidot lietišķa sadarbība ar pedagogiem, skolēniem, viņu vecākiem un citiem speciālistiem, jāspēj strādāt komandā, jāprot izmantot alternatīvus komunikācijas līdzekļus, jāspēj motivēt skolēnus darbam un reaģēt uz skolēnu vajadzībām. Valsts valodas prasmēm jābūt augstākajā līmenī, kā arī jāprot strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Publicēts 2019. gada 5. martā