Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājs darbā:

 • organizē mācību darbu klasē;
 • atbilstoši skolēnu vecumam un uztveres īpatnībām izvēlas mācīšanas metodes, atbilstoši izglītojamo spējām, uztveres īpatnībām, diferencē mācīšanas pieeju;
 • vērtē un analizē izglītojamo apgūtās zināšanas un prasmes, nepieciešamības gadījumā maina mācīšanas/ mācīšanās metodes;
 • attīsta skolēnu radošo attieksmi un patstāvību mācību procesā;
 • īsteno jaunas idejas, tehnoloģijas, metodes un paņēmienus savā darbībā;
 • veicina skolēnu izziņas prasmes;
 • rūpējas par skolēnu emocionālo un fizisko labsajūtu;
 • sniedz individuālu atbalstu izglītojamajiem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām;
 • var pildīt arī klases audzinātāja pienākumus;
 • saista mācību procesa teorētisko un praktisko daļu;
 • ievēro izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.

Darba aprīkojums:

vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji darbā izmanto tāfeli,  visdažādākos uzskates līdzekļus un metodiskos materiālus – attēlus, kartes, priekšmetus un mācību materiālus. Tāpat darbā tiek izmantots dažāda veida biroja tehnika, piemēram, dators un printeris, kā arī audiovizuālās iekārtas .

Darba apstākļi:

vispārējās izglītības skolotājs strādā klases telpā vai mācību priekšmeta specifikai atbilstoši iekārtotā kabinetā. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājs strādā astoņu stundu darba dienu, bet darba laiks ir atkarīgs no konkrēto izglītības iestāžu mācību stundu, semināru, ieskaišu un pārbaudes darbu un eksāmenu plāna.

Iespējamais atalgojums:

pedagoga mēneša atalgojumu nosaka Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikta zemākā mēneša darba alga par noteiktu stundu skaitu. Pedagoga atalgojumam var būt dažādi finansējuma avoti (valsts, pašvaldības, juridiskās personas vai fiziskās personas finanšu līdzekļi).

Darba iespējas:

vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājs strādā pašvaldības vai privātajās vispārizglītojošās izglītības iestādēs (pamatskolā, vidusskolā, ģimnāzijā).

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt labām komunikācijas prasmēm un jāpiemīt labām analītiskajām spējām, jāspēj strādāt kā individuāli, tā grupā, jābūt vēlēšanās nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām tendencēm un aktualitātēm izglītības nozarē, jāievēro darba higiēnas un drošības prasības, jāmīl bērni.

Publicēts 2019. gada 5. martā