Vides inspektors - dabas aizsardzības speciālists darbā
  • piedalās dažādu vides un dabas aizsardzības projektu izstrādē un īstenošanā;
  • uzrauga īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanu;
  • kontrolē augu un dzīvnieku sugu un biotopu izmantošanu un aizsardzību;
  • izskata sūdzības par dabas aizsardzības pārkāpumiem un, ja nepieciešams, sauc vainīgās personas pie administratīvās atbildības;
  • informē un izglīto sabiedrību, sagatavo un sniedz prezentācijas, lasa lekcijas par dabas aizsardzības jautājumiem.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto datortehniku un citus saziņas līdzekļus, veicot apskati dabā lieto dažādus mērinstrumentus, GPS.

Darba apstākļi:

strādā astoņu stundu darba dienu, birojā un ārā – mežos, pļavās. Nereti reidi var notikt vakaros vai brīvdienās.

Darba iespējas:

Dabas aizsardzības pārvaldē, vides aizsardzības iestādēs un dabas aizsargājamo teritoriju pārvaldes organizācijās.