Vides inspektors - dabas aizsardzības speciālists strādā dabas aizsardzības un vides kontroles vai apsaimniekošanas organizācijās, iestādēs un uzņēmumos, veic konsultatīvo darbību, piedalās dabas aizsardzības un monitoringa plānu izstrādāšanā un ieviršanā, apseko teritorijas un nosaka tās dabas vērtības, sagatavo ietekmes uz vidi ziņojumus.

Vides inspektors - dabas aizsardzības speciālists darbā:
  • piedalās dažādu vides un dabas aizsardzības projektu izstrādē un īstenošanā;
  • uzrauga īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanu;
  • kontrolē augu un dzīvnieku sugu un biotopu izmantošanu un aizsardzību;
  • izskata sūdzības par dabas aizsardzības pārkāpumiem un, ja nepieciešams, sauc vainīgās personas pie administratīvās atbildības;
  • informē un izglīto sabiedrību, sagatavo un sniedz prezentācijas, lasa lekcijas par dabas aizsardzības jautājumiem.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto datortehniku un citus saziņas līdzekļus, veicot apskati dabā lieto dažādus mērinstrumentus, GPS.

Darba apstākļi:

strādā astoņu stundu darba dienu, birojā un ārā – mežos, pļavās. Nereti reidi var notikt vakaros vai brīvdienās.

Darba iespējas:

Dabas aizsardzības pārvaldē, vides aizsardzības iestādēs un dabas aizsargājamo teritoriju pārvaldes organizācijās.