Dabas izglītības speciālists darbā

Plāno un vada darbu Dabas izglītības centros „Ziemeļvidzeme”; „Vecupītes” un Meža skolā „Pauguri”:

  • informē un izglīto sabiedrību par aizsargājamām teritorijām, to aizsardzības režīmu un dabas aizsardzības jautājumiem;
  • izglīto par īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, un to aizsardzības režīmu;
  • veido un sagatavo informatīvi izglītojošus materiālus, sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļiem par dabas aizsardzības tematiku;
  • organizē un vada ar dabas aizsardzības tematiku saistītus pasākumus, seminārus un lekcijas;
  • organizē un vada dabas izglītības nodarbības, mācību stundas un nometnes; 
  • vada brīvprātīgo, jauno reindžeru, dabas aizsardzības jomas praktikantu un studentu darbu.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto biroja tehniku, datortehniku, dažādus saziņas līdzekļus. Vadot ekskursijas, jāņem vērā laika apstākļi un jāizvēlas atbilstošs apģērbs.

Darba apstākļi:

strādā astoņu stundu darba dienu. Darbu veic gan birojā, gan dabas taku teritorijā.

Darba iespējas:

Dabas aizsardzības pārvalde, Dabas takas.