Dabas aizsardzība ir nozare, kas atbild par dabas un cilvēku attiecību regulēšanu, lai visi procesi dabā noritētu pēc iespējas dabiski,  bez iejaukšanās, lai saglabātu konkrētu sugu vai biotopu.

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumos ir koordinēt apsaimniekošanas pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izstrādāt dabas aizsardzības un īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānus, reģistrēt zinātniskos pētījumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izskatīt mikroliegumu veidošanas priekšlikumus (izņemot jūras un mežu teritorijas); veikt Vašingtonas konvencijas “Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku sugām” (CITES) uzraudzības institūcijas funkcijas, t.sk. izsniegt atļaujas konvencijas aizsargāto dzīvnieku un augu ievešanai un izvešanai no valsts, izsniegt atļaujas Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas dzīvnieku ieviešanai un izsniegt atļaujas nemedījamo sugu iegūšanai.