Vides inženieris veic vidi aizsargājošu, videi draudzīgu, ūdens un vides resursus taupošu tehnoloģiju un būvju projektēšanu, iekārtu konstruēšanu un to darbības nodrošināšanu. Veic ūdens un vides monitoringu un kontroli. Īsteno un uzrauga procesus saistībā ar ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanu un apsaimniekošanu. Izstrādā inovatīvas ūdens resursu un vides aizsardzības metodes. Iegūst, analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus ūdens resursu un vides kvalitātes saglabāšanas, dabas resursu racionālas un pilnvērtīgas izmantošanas un ilgtspējīgas attīstības jomā. Piedalās normatīvo aktu, atzinumu un citu dokumentu ūdens resursu un vides aizsardzības jomā sagatavošanā. Veic zinātnisko darbību ūdens resursu un vides aizsardzības jomā.
Vides inženieris ūdenssaimniecības apakšnozarē specializējas ūdens resursu ilgtspējīgā apsaimniekošanā, nodrošinot sabiedrībai drošus un ērti pieejamus centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un cieto atkritumu pārstrādi vai uzglabāšanu.

Vides inženieris darbā

 • Plāno inženiertehniskos pasākumus vides aizsardzības jomā:
  analizē un novērtē informāciju par ūdens resursu, vides, tai skaitā gaisa un augsnes, stāvokli un kvalitāti; izvēlas un pamato nepieciešamās metodes izmantošanu ūdens resursu un vides aizsardzības jomā; veic ar ūdens resursu un vides aizsardzības pasākumu īstenošanu saistītos aprēķinus; analizē Latvijas un ārzemju pieredzi vides tehnoloģiju (turpmāk - VT) attīstībā un piemērošanā; salīdzina  dažādas VT un tehniskos paņēmienus no ekonomikas, ūdens resursu un vides aizsardzības viedokļa.
 • Izstrādā un realizē dzeramā ūdens sagatavošanas, notekūdeņu, gaisa un augsnes attīrīšanas projektus:
  veic uzskaiti par ūdens, gaisa, augsnes piesārņojumu un novērtē piesārņotības pakāpi; izvēlas ūdens sagatavošanas, notekūdeņu, gaisa, augsnes attīrīšanas metodes, tehniku un tehnoloģiju; veic ar projektu saistītos aprēķinus; izstrādā projekta realizēšanas plānu, kontrolē tā izpildi, vada iekārtu uzstādīšanas darbus.
 • Izstrādā ūdens resursu, vides aizsardzības un vidi saudzējošo tehnoloģiju projektus:
  veic VT tehniskos aprēķinus, nosaka parametrus, režīmus un darbības efektivitātes rādītājus; izvēlas VT ieviešanai nepieciešamo aparatūru, iekārtas, papildaprīkojumu, kā arī piedāvā netehniskas dabas risinājumus.
 • Veic ūdens resursu, vides aizsardzības un kontroles realizāciju:
  kontrolē projektu īstenošanas gaitu, rezultātus un kvalitāti; vada iekārtu uzstādīšanas darbus; organizē objektu pieņemšanas nodošanas kontrolpārbaudes.
 • Nodrošina ūdens resursu, vides aizsardzības tehnoloģiju ekspluatāciju:
  kontrolē, pilnveido un regulē VT darbības procesu; izvērtē tehnoloģiju ekspluatācijas gaitā radušos traucējumus, to cēloņus un sekas.
 • Izstrādā un pilnveido videi draudzīgas dabas resursu ieguves un pārstrādes tehnoloģijas:
  izpēta tehnoloģiskos procesus, to ietekmi uz vidi, apzina ķīmiskās vielas, produktus vai citus materiālus, ko izmanto ražošanas procesā, vai kuri veidojas ražošanas rezultātā; izstrādā ieteikumus piesārņojumu novēršanai, par ražošanas procesā  radušos atkritumu, resursu palieku utilizāciju / otrreizēju izmantošanu.
 • Izstrādā un realizē degradēto teritoriju* atjaunošanas projektus: 
  analizē un novērtē teritorijas degradācijas pakāpi; izvērtē degradētās teritorijas iespējamās atjaunošanas metodes; veic teritorijas atjaunošanas aprēķinus un novērtē projekta realizācijas ekonomisko efektivitāti; izstrādā projekta realizēšanas plānu un kontrolē tā izpildi,
  *Degradētā teritorija — teritorija ar izpostītu vai bojātu zemes virskārtu vai pamesta apbūves, derīgo izrakteņu ieguves, saimnieciskās vai militārās darbības teritorija.
 • Izstrādā un realizē atkritumu apsaimniekošanas pasākumus: novērtē atkritumu daudzumu, sastāvu, struktūru, parametrus, īpašības; nosaka atkritumu savākšanas un tālākās apstrādes iespējas;  veic projekta īstenošanas un ekonomiskās efektivitātes aprēķinus, salīdzina variantus un nosaka atbilstošāko tehnoloģiju; sastāda projekta realizācijas plānu un kontrolē tā izpildi.
 • Nodrošina un organizē ūdens resursu, vides aizsardzības, videi draudzīgu tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas objektu darbību:
  sastāda objekta darbības plānus un režīmus; kontrolē un pilnveido objekta darbības procesu; izvērtē un sniedz ieteikumus objekta darba pilnveidošanai.

Darba aprīkojums

Aprīkojums atkarīgs no jomas, kurā vides inženieris darbojas. Projektēšanas uzņēmumā vides inženieris pamatā darbā lieto datoru un specializētas projektēšanas datorprogrammas, kā arī ar ūdens resursu un vides tehnoloģisko iekārtu / objektu izbūvi saistītos normatīvos aktus u.c. dokumentus. Ja darbs ir saistīts ar ūdens resursu un vides monitoringu vai pētniecisko darbu, tad vides inženieris izmanto dažādas specializētas iekārtas un aprīkojumu, piemēram, aprīkojumu augsnes vai ūdens paraugu ņemšanai, iekārtu gāzu mērījumiem augsnes paraugos u.c. aprīkojumu.

Darba apstākļi

Vides inženiera darba apstākļi atkarīgi no darba vietas. Piemēram, darbs ārā dažādos laika apstākļos  - ekspedīcijas, paraugu savākšana, objektu apsekošana. Darbs ar ķīmiskām vielām, ja darbs ir laboratorijā. Ja darbs ir rūpnieciskā vidē, tad darbā iespējams troksnis, gaisa un ūdens piesārņojums, elektromagnētisko lauku iedarbība. Ja darbs ir saistīts ar projektu izstrādi, daudz laika jāpavada pie datora, kā arī jādodas uz objektiem.

Darba un izaugsmes iespējas

Vides inženierim darba iespējas ir ūdenssaimniecības nozares un meliorācijas projektēšanas uzņēmumos, ar vides aizsardzību un atkritumu apsaimniekošanu saistītā jomā, komunālo pakalpojumu uzņēmumos un pašvaldībās, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, Valsts vides dienestā un tematiski saistītās ministriju nodaļās, enerģētikas (siltumenerģētikas un viedās enerģētikas) jomā. Var veidot karjeru arī akadēmiskajā jomā, kļūstot par pasniedzēju, kā arī darboties ūdens resursu un vides pētniecības jomā.  

Profesijas darba vides attēlu galerijā sniegsim Tev ieskatu Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes vides un ūdenssaimniecības programmas studiju procesā, kā arī vides inženieru darba ikdienā, kas saistīta ar projektēšanu un ūdens attīrīšanu.

Rakstura īpašības, prasmes un kompetences, lai labi veiktu darbu

 • Prasme orientēties vides likumdošanas un vides standartu prasībās, kā arī prasme strādāt saskaņā ar vadlīnijām, noteikumiem un instrukcijām.
 • Izpratne par dabas procesiem, ūdens resursu un vides kvalitāti ietekmējošiem faktoriem, zināšanas par vides aizsardzības un vidi saudzējošajām tehnoloģijām un metodēm.
 • Ļoti labas laika un darba plānošanas prasmes.
 • Labas komunikāciju un sadarbības prasmes.
 • Atbildības sajūta, loģiskā domāšana un patiesa interese / aizrautība ar savu darbu.
 • Vēlme pašam mācīties un attīstīties, meklēt labākos risinājumus.
 • Svešvalodu prasmes, galvenokārt angļu valoda.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

 • Studiju laikā ir jāiemācās, kā risināt problēmas, tas ir, jāiegūst teorētiskās zināšanas un jāapgūst metodika. Darba procesā pašam būs jādomā, kā, balstoties uz apgūto teorētisko un metodoloģisko bāzi, rast risinājumu konkrētajai situācijai (projektam). Situācijas būs ļoti dažādas, katrs projekts būs citādāks - atšķirīgi nosacījumi un ierobežojumi projekta izstrādē, piemēram, resursu pieejamība, klienta vēlmes, attiecīgās pašvaldības saistošie noteikumi.
 • Ierasti pēc bakalaura programmas absolvēšanas vides inženieri specializējas kādā sev tuvākā jomā. Arī maģistrantūras studijās pētījumu parasti veic sev interesējošā jomā, kurā vēlas attīstīt savu karjeru. Taču darba gaitā jomu var mainīt, piemēram, no projektēšanas pievērsties ūdens resursu kvalitātei vai pāriet uz meliorāciju.
 • Vides inženieris rūpējas par projektētās sistēmas funkcionalitāti - kā to uzbūvē, kā tā strādās, vai atbilst normatīvo aktu prasībām. Tāpēc darba procesā var būt situācijas, kad iesaistītajām personām būs atšķirīgi viedokļi. Līdz ar to ir jābūt zinošam savā jomā, vērstam uz sadarbību, kā arī jāprot pamatot savu viedokli.
 • Vides un ūdenssaimniecības nozarē trūkst kvalificētu un zinošu vides inženieru, šie speciālisti ir ļoti pieprasīti darba tirgū, jo bez ūdens nevar pastāvēt un sekmīgi darboties neviena tautsaimniecības joma. Liela daļa topošo vides inženieru uzsāk darbu nozarē jau studiju laikā, jo darba devēji ir interesēti pieņemt darbā un apmācīt šīs jomas studentus.

Informācija sagatavota sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Vides un būvzinātņu fakultātes prodekāni Lindu Grinbergu; Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) izpilddirektoru Sandi Dejus; SIA "Juneka Montāža" (Kaspars Tumovs, Sintija Ponomarjova).

Publicēts 2023. gada 3. jūlijā