Analītiķis darbā:
  • apkopo un analizē finanšu informāciju, sagatavo pārskatus un priekšlikumus, balsoties uz analīzes rezultātiem,
  • analizē un novērtē vietējo un starptautisko ekonomisko vidi, tirgus attīstības tendences un perspektīvas,
  • vērtē finanšu instrumentu (valūtas, akciju, fondu, obligāciju un parādzīmju) tirgu un sniedz ieteikumus par naudas līdzekļu un materiālo vērtību pārdošanu vai pirkšanu,
  • izvērtē iespējamos ieguldījumu veidus (depozītus, vērtspapīru iegādi, ieguldījumus citos uzņēmumos) un iesaka piemērotāko un izdevīgāko veidu līdzekļu ieguldīšanai,
  • izstrādā ieteikumus par atsevišķo finanšu instrumentu riskiem, sagaidāmo ienesīgumu, nākotnes cenām un ienesīguma prognozēm,
  • veic uzņēmuma kapitāla uzskaites analīzi, analizē un novērtē apgrozāma kapitāla aktīvu izlietošanas efektivitāti,
  • analizē uzņēmuma peļņu un zaudējumus, sagatavo priekšlikumus peļņas palielināšanai un zaudējumu samazināšanai,
  • kontrolē normatīvajos aktos noteikto finansiālo darbību reglamentējošo prasību ievērošanu,
  • prezentē un aizstāv sagatavotos pārskatus par veikto analīzi.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu, tālruni un citu biroja tehniku, izmanto specializētās datorprogrammas, ziņu portālus un starpbanku sistēmas.

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu; sēdošs darbs; iespējama komunikācija svešvalodās.

Darba iespējas:

analītiķis strādā vērtspapīru un investīciju uzņēmumos, bankās, lielos uzņēmumos, kam ir ievērojami naudas līdzekļu ieguldījumiem.