Kuģa elektromehāniķis ir profesija, kas piemērota tehniski domājošiem cilvēkiem. Kuģa elektromehāniķis strādā uz dažādu tipu kuģiem un ir atbildīgs par kuģa elektrisko, elektronisko un automātiskās vadības sistēmu ekspluatāciju. Kontrolē elektrisko mašīnu, mehānismu un sistēmu darba parametrus, veic kuģa elektrisko mašīnu, mehānismu un cita elektriskā aprīkojuma apskati, tehnisko apkopi un remontu, kā arī pasūta elektroiekārtu ekspluatācijai nepieciešamos materiālus un rezerves daļas. Uzrauga un vada citu darbinieku (piem., kuģa elektriķu) darbu mašīntelpās, ievēro darba aizsardzības, kuģošanas drošības, vides aizsardzības, labas darba prakses un saistošo nacionālo un starptautisko normatīvo aktu prasības.

Kuģa elektromehāniķis (elektroinženieris) darbā:

  • nodrošina kuģa elektrotehnisko iekārtu drošu ekspluatāciju ar pēc iespējas zemiem tehniskās ekspluatācijas izdevumiem;
  • nodrošina, lai uz kuģa netiktu pārtraukta elektroenerģijas piegāde, lai uz kuģa esošās elektroiekārtas vienmēr būtu darba kārtībā;
  • veic kuģa elektrisko mašīnu, mehānismu un cita elektriskā aprīkojuma tehniskās apskates, apkopi un remontdarbus, attiecīgi dokumentējot darbības kuģa apkopes vadības elektroniskajā sistēmā (pārsvarā angļu valodā);
  • nodrošina elektroiekārtas ekspluatācijai nepieciešamo materiālu pasūtīšanu un saņemšanu;
  • uztur kuģa elektroiekārtu dokumentāciju (instrukcijas, aprakstus, sertifikātus; pārsvarā angļu valodā izmanto kuģa iekšējās sakaru sistēmas;
  • pārzina un ievēro starptautisko konvenciju un citu starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasības jūrniecības jomā, kā arī darba aizsardzības noteikumus;
  • sniedz pirmo palīdzību uz kuģa (ja nepieciešams);
  • pastāvīgi papildina zināšanas specializētos kursos, semināros, kā arī seko jaunumiem specializētajos izdevumos.

Darba aprīkojums:

kuģa  elektromehāniķis (elektroinženieris) darbā  izmanto mērinstrumentus, rokas instrumentus, darba drošības aprīkojumu, kā arī kuģa monitoringa un vadības sistēmas tehniskās informācijas iegūšanai. Nēsā speciālu darba apģērbu un formastērpu.

Darba apstākļi:

strādā uz kuģiem, tiem atrodoties kā jūrā, tā ostās. Dodas uz dažādām pasaules ostām un bieži uzturas jūrā vairākus mēnešus pēc kārtas. Tipisks darba grafiks ir 4 mēnešus pavadīt jūrā, 4 mēnešus – uz sauszemes atpūšoties. Tādējādi ilgs laiks tiek pavadīts atšķirtībā no ģimenes un draugiem. Kuģis ir paaugstinātas bīstamības darba vide, kur ir pastāvīgs troksnis  un vibrācijas no dažādu mehānismu darbības, kā arī kuģis pastāvīgi šūpojas. Atrodoties uz kuģa, var rasties bīstamas situācijas gan tehnisku iemeslu (piemēram, ugunsgrēku, sadursmju u.tml.), gan sliktu laika apstākļu (vētru un orkānu) dēļ. Bīstamo un fiziski smago darba apstākļu dēļ jūrniekam ir jārūpējas par savu veselību, bet reizi gadā vai divos jāiziet specifiska veselības pārbaude pie jūrnieku ārsta.

Darba iespējas:

kuģa elektromehāniķis (elektroinženieris) var strādāt uz Latvijas vai citu valstu dažāda tipa kuģiem starptautiskajā kuģošanā ar nosacījumu, ka viņa profesionālās kompetences atbilst starptautiskajiem normatīvajiem aktiem par jūrnieku sagatavošanu, sertificēšanu un sardzes pildīšanu. Iespējama arī tālāka karjera elektroautomātikas un elektronikas nozarē jūrniecības krasta uzņēmumos un citās industrijas nozarēs.

Iespējamais atalgojums:

kuģa elektromehāniķa (elektroinženiera) atalgojums ir lielāks par vidējo atalgojuma līmeni valstī.  Kuģa elektromehāniķa atalgojums ir no 3500 līdz 6000 Eiro mēnesī* un tas atkarīgs no kuģa tipa un uzņēmuma, kuram kuģis pieder. Visbiežāk kompānijas maksā par nostrādāto laiku uz kuģa, jo uz katru reisu tiek slēgts atsevišķs darba līgums, taču ir kompānijas, kuras piedāvā pastāvīgu darba līgumu, un jūrnieks atalgojumu saņem neatkarīgi no tā, vai viņš ir jūrā vai krastā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības izjūtai un psiholoģiskai (t.sk. stresa) noturībai, vēlmei pašizglītoties, pacietībai, izturībai, spējai ātri pieņemt lēmumus, jāprot uzņemties iniciatīvu un strādāt komandā, labām komunikācijas prasmēm. Jāprot plānot savs darbs, laiks, jābūt precīzam. Labas angļu valodas zināšanas.

 

 

 

 

*Kompāniju sniegtie dati par jūrnieku atalgojumu 2019. gadā.

Publicēts 2020. gada 26. jūnijā