Kuģa vadītājs ir gan kuģa kapteinis, gan kuģa stūrmanis, kuru galvenais pienākums ir nodrošināt drošu kuģa darbību, pārvadājot kravu vai pasažierus. Lai kļūtu par kuģa kapteini, stūrmanim jānobrauc noteikts laiks jūrā un jāiegūst pieredze, strādājot dažādos apstākļos. Kuģa vadītājs vada kuģi jūrās un okeānos. Viņš vada un manevrē kuģi ostās, kanālos, šaurumos un citās ierobežotās akvatorijās, plāno kuģa pārgājienu, organizē kravas operācijas un atbilstoši rīkojas ārkārtas situācijās uz kuģa.

Kuģa vadītājs (kapteinis, stūrmanis) darbā:

 • nodrošina drošu kuģa ekspluatāciju kravu un pasažieru pārvadājumos;
 • nosaka sardzes procedūras uz klāja un tiltiņa;
 • nodrošina drošu kuģa navigāciju;
 • plāno kravas operācijas un pārrauga to norisi - pārliecinās, ka krava tiek iekrauta, izkrauta un pārvadāta droši un efektīvi, nodrošina kravai nepieciešamos apstākļus reisa laikā;
 • pārrauga un kontrolē kuģa darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un nodrošina, lai tiktu ievēroti drošības noteikumi, kā arī, lai netiktu piesārņota jūras vide;
 • veic tehnisko uzraudzību pār kuģa apkopi un remontu;
 • pārzina un ievēro starptautisko konvenciju un citu starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasības jūrniecības jomā;
 • nodrošina nepieciešamo materiālu un krājumu piegādi uz kuģa;
 • nodrošina kuģa apkalpes un citu darbinieku atbilstību tiem nozīmēto pienākumu veikšanai, organizē, vada un uzrauga to darbu;
 • uztur kuģa dokumentāciju – kuģa žurnālus, sertifikātus, rīcības plānus ārkārtas situācijās, publikācijas u.tml.
 • nodrošina ikdienas un ārkārtas informācijas pārraidīšanu un saņemšanu, izmantojot radiosakarus ar citiem kuģiem un krasta stacijām;
 • nodrošina disciplīnu uz kuģa;
 • pastāvīgi papildina zināšanas specializētos kursos, semināros, kā arī seko jaunumiem specializētajos izdevumos.

Darba aprīkojums:

kuģa vadītājs (kapteinis, stūrmanis) darbā izmanto papīra vai elektroniskās kartes, kompasus, radarus, eholotes, lagas, radionavigācijas un radiosakaru iekārtas u.c. aprīkojumu. Nēsā speciālu darba apģērbu un formastērpu.

Darba apstākļi:

strādā uz kuģiem, tiem atrodoties kā jūrā, tā ostās. Dodas uz dažādām pasaules ostām un bieži uzturas jūrā vairākus mēnešus pēc kārtas. Tipisks darba grafiks ir 4 mēnešus pavadīt jūrā, 4 mēnešus – uz sauszemes atpūšoties. Tādējādi ilgs laiks tiek pavadīts atšķirtībā no ģimenes un draugiem. Atrodoties uz kuģa, var rasties bīstamas situācijas gan tehnisku iemeslu (piemēram, ugunsgrēku, sadursmju u.tml.), gan sliktu laika apstākļu (vētru un orkānu) dēļ.

Darba iespējas:

kuģa vadītājs (kapteinis, stūrmanis) var strādāt uz Latvijas vai citu valstu dažāda tipa kuģiem starptautiskajā kuģošanā ar nosacījumu, ka viņa profesionālās kompetences atbilst starptautiskajiem normatīvajiem aktiem par jūrnieku sagatavošanu, sertificēšanu un sardzes pildīšanu. Pabeidzot atbilstošu izglītības programmu un iegūstot nepieciešamo pieredzi, kuģa vadītājs var strādāt jūrniecības, loģistikas vai citu nozaru uzņēmumos un organizācijās, kuģu aģentēšanas, menedžmenta un apdrošināšanas kompānijās u.c.

Iespējamais atalgojums:

kuģa vadītāja (kapteiņa, stūrmaņa) atalgojums ir lielāks par vidējo atalgojuma līmeni valstī. Pēc izglītības programmas pabeigšanas, sākot darbu sardzes stūrmaņa amatā, atalgojums var būt ap 3 000 Eiro mēnesī*. Kļūstot par kapteini, atalgojums var sasniegt  pat 10 500 Eiro mēnesī*. Jūrnieku atalgojums ir atkarīgs no kuģa tipa un uzņēmuma, kuram kuģis pieder. Visbiežāk kompānijas maksā par nostrādāto laiku uz kuģa, jo uz katru reisu tiek slēgts atsevišķs darba līgums, taču ir kompānijas, kuras piedāvā pastāvīgu darba līgumu, un jūrnieks atalgojumu saņem neatkarīgi no tā, vai viņš ir jūrā vai krastā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt atbildības izjūtai, jāprot uzņemties iniciatīvu un strādāt komandā, jābūt līderim, labām komunikācijas prasmēm. Jāprot plānot savs darbs, laiks, jābūt precīzam. Jābūt labai redzei (ar vai bez brillēm/lēcām) un krāsu izšķirtspējai normas robežās. Labas angļu valodas zināšanas.

 

 

 

 

*Kompāniju sniegtie dati par jūrnieku atalgojumu 2019. gadā.

Publicēts 2020.gada 6.aprīlī