Kriminālistikas eksperts ir profesiju kopums, kas ietver vairākas šauras specializācijas un ekspertus var klasificēt pēc jomām (piem. eksperts DNS jomā, eksperts ķīmijas jomā, eksperts informācijas tehnoloģiju jomā u tml.).

Kriminālistikas eksperts dienestā:

Atkarībā jo jomas, atbilstoši iegūtajam (-iem) tiesu eksperta sertifikātam (-iem)  veic ekspertīzes kādā no specializācijām:

 • Daktiloskopiskā ekspertīze ( ietver roku pirkstu, delnu un basu kāju pēdu vizualizēšanu un identifikāciju);
 • Habitoloģiskā ekspertīze (personas identifikāciju pēc ārienes pazīmēm);
 • Trasoloģiskā ekspertīze:
  • Homoskopisko (zobu, lūpu, ausu pēdu), apavu, cimdu, apģērba un cilvēka gaitas un iemaņu pēdu izpēte;
  • Mehanoskopisko pēdu izpēte (uzlaušanas rīku un instrumentu pēdu izpēte; masveida ražojuma izstrādājumu izpēte; slēdzeņu un citu aizsargierīču izpēte; veselā rekonstrukcija pēc sastāvdaļām; transportlīdzekļa pēdas; cita veida mehānisku bojājumu izpēte.
 • Sprādzientehniskā ekspertīze;
 • Ballistiskā ekspertīze (priekšmeta piederības noteikšana šaujamieroču munīcijai; priekšmeta piederības noteikšana šaujamieroču kategorijai);
 • Dokumentu tehniskā ekspertīze (pētīti dažāda veida dokumenti – pases, apliecības, dažādas veidlapas – un noteikta to atbilstība oriģinālam, tiek konstatētas dažāda veida iejaukšanos īstā dokumentā);
 • Rokraksta ekspertīze (tiek salīdzināts paraksts vai teksts dokumentos ar personas rokraksta paraugiem);
 • Informācijas tehnoloģiju ekspertīze (pēta dažādus datu nesējus un tajos esošo informāciju, atjauno dzēsto informāciju un tml.);
 • Skaņu ierakstu ekspertīze (personu identifikācija pēc balss ierakstu akustiskajiem parametriem un runas lingvistiskajām pazīmēm, runas spontanitātes noteikšana);
 • Grāmatvedības ekspertīze (grāmatvedības datu uzskaites reģistru, pārskatu un finanšu darbību izpēte un analīze);
 • asins pēdu trasoloģisko (šajā gadījumā asins veidošanās mehānisms uz priekšmetiem) izpēti;
 • narkotisko un psihotropo vielu izpēti;
 • spirta un alkohola izpēti;
 • DNS ekspertīze (pēta cilvēka bioloģisko materiālu, pierāda materiāla piederību konkrētais personai, veic personas identifikāciju, veic paternitātes/maternitātes noteikšanu);
 • Naftas produktu un viegli uzliesmojošo vielu izpēte;
 • Ugunsgrēku tehniskā izpēte;
 • Šāviena pēdu ķīmiskā izpēte;
 • Pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēte;
 • auksto ieroču izpēti;
 • odoroloģiskā ekspertīze (pārbaudāmās personas (aizdomās turētā, apsūdzētā, cietušā u.c.) identifikāciju ar speciāli apmācītu suņu-biodetektoru palīdzību, salīdzinot notikuma vietā izņemto smaržu pēdu ar pārbaudāmās personas smaržu.)
 • Notikumu vietu eksperts (NVA eksperts) veic notikuma vietu, priekšmetu apskati;
 • veic personu aplūkošanu, izņem paraugus salīdzinošajai izpētei;
 • piedalās citu izmeklēšanas darbību veikšanā;
 • sagatavo attēlu un skaņas materiālus to pievienošanai krimināllietām;
 • izveido personas subjektīvos portretus (fotorobotus);
 • apmāca eksperta kandidātus;
 • piedalās NVA monitoringos;
 • sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu attiecīgās jomas ekspertiem un speciālistiem;
 • piedalās kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā un uzturēšanā atbilstoši ISO standartiem;
 • darbā ievēro ētikas kodeksu un subordināciju.
Dienesta aprīkojums:

formas tērps vai attiecīgs laboratorijas tērps, fotoaparāts, mikroskopi, skeneri, specializēta datortehnika un programmatūra, bioroboti, PCR termocikleri, gēnu analizatori, speciāli ķīmiskie un tehniskie līdzekļi, laboratorijas aprīkojums, lieto dažādus darba aizsardzības līdzekļus (cimdus, masku, respiratoru utt.), lodēšanas stacijas, izmanto sakaru līdzekļus, strādā ar biroja tehniku, internetu un  normatīvajiem aktiem.

Dienesta apstākļi:

noteikts gan summētais, gan normālais dienesta pienākumu izpildes laiks (atkarībā no amata un dienesta vietas), darbs var būt arī naktīs un brīvdienās, strādā laboratorijas un biroja tipa iekštelpās, kā arī ārpus telpām.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto un Valsts policijas priekšnieka noteiktajiem kritērijiem. Tiek noteikta piemaksa par speciālo dienesta pakāpi.

Darba iespējas:

Amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ir iespēja dienēt arī citās Valsts policijas struktūrvienībās.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt loģiskai domāšanai, precizitātei, vērīgumam, pacietībai, spējai pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, jābūt atsaucīgam un ētiskam, jāprot plānot savu darbu, pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas.

Vispārējās prasības:

kandidēt dienestam Valsts policijā var Latvijas Republikas pilsonis vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kurš apguvis izraudzītajai specialitātei atbilstošu akreditētu studiju programmu augstskolā (akadēmiskā studiju programma vai otrā līmeņa augstākā profesionālā studiju programma) ar iegūtu vismaz vidējo izglītību un labām valsts valodas (latviešu) zināšanām. Tāpat persona nedrīkst būt sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu. Kandidātam ir jānokārto noteiktās vispārējās fiziskās sagatavotības prasības. Vairāk par prasībām dienestam Valsts policijā vari lasīt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (4. un 7. pants).

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes tīmekļa vietnes adrese:

http://www.ekspertize.vp.gov.lv

Publicēts 2018. gada 20. decembrī