Audiologopēds ir sertificēta ārstniecības persona, kas veic pacientu komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas (balss kvalitātes) un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju, terapiju un rehabilitāciju jebkura vecuma cilvēkiem, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.

Audiologopēds darbā:

 • ievāc anamnēzi (slimības vēsture) un apkopo informāciju par pacienta funkcionālo stāvokli (funkcionēšana ir visaptverošs termins, kas ietver indivīda ķermeņa funkcijas, aktivitātes un dalību), lai varētu plānot turpmāko audiologopēdisko izmeklēšanu, terapiju;
 • pielieto pacienta komunikācijas, runas, valodas, rīšanas, u.c. traucējumu diagnosticēšanas iespējas un metodes;
 • novērtē pacienta sazināšanās spējas, runas, valodas, dzirdes, balss, rīšanas, u.c. definēto traucējumu stāvokli;
 • izvēlas un pielieto dažādas medicīniskās izmeklēšanas metodes;
 • formulē, sagatavo un noformē audiologopēda atzinumu un izvirza terapijas mērķus;
 • plāno terapijas procesu, izvēlas un pielieto atbilstošas terapijas metodes un paņēmienus;
 • realizē terapijas procesu, pielietojot dažādas terapijas metodes;
 • veido individuālus metodiskos materiālus;
 • motivē pacientu un tā piederīgos aktīvi līdzdarboties terapijas procesā, kā arī veikt profilakses pasākumus;
 • novērtē terapijas procesa gaitu un mērķu sasniegšanu, nepieciešamības gadījumā maina terapijas metodes;
 • izveido pacientam patstāvīgi veicamu un izvērtējamu rehabilitācijas programmu un apmāca pacientu tās piemērošanā;
 • konsultē pacientu un rekomendē terapijas, korekcijas un profilakses pasākumu programmu, alternatīvo tehnoloģiju izvēli;
 • nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • dokumentē pacienta izmeklēšanas datus, audiologopēda atzinumu, terapijas mērķus un programmu, terapijas programmas norisi un atkārtotās novērtēšanas datus, nodrošinot datu konfidencialitāti;
 • argumentē un pamato savu profesionālo viedokli un idejas gan individuālā saskarsmē ar kolēģiem, gan piedaloties konferencēs un kongresos;
 • plāno, organizē un vada dažāda veida aktivitātes, kurās iesaistītas ārstniecības personas vai pacientu un viņu piederīgo grupas;
 • veic zinātniskos pētījumus audiologopēdijas jomā;
 • lieto informācijas tehnoloģijas audiologopēda profesionālās darbības veikšanai;
 • lieto profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās;
 • vada audiologopēda praksi;
 • ievēro darba higiēnas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un darba tiesisko attiecību normas.

Darba aprīkojums:

audiologopēds darbā ir specapģērbā, lieto biroja iekārtas (datoru, kopētāju, printeri u.tml.), specifiskas datu bāzes un programmas, lietvedības programmas, medicīnisko dokumentāciju, lieto specifisku medicīnas terminoloģiju, ievēro uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus.

Atkarībā no veicamā darba specifikas katrā darba vietā audiologopēds lieto atbilstošus instrumentus, ierīces, tehnikas. Tiek izmantoti dažādi materiāli, uzdevumi, vingrinājumi (piemēram, artikulācijas aparāta un mīmikas muskulatūras vingrinājumi, elpošanas un balss vingrinājumi u.c.), tehnikas (rīšanu atvieglojošas un elpceļu aizsargājošas tehnikas u.c.).

Darba apstākļi:

audiologopēdam ir speciāli ierīkots kabinets, kur notiek individuālās nodarbības, tās var notikt arī pacienta palātā. Audiologopēdi, kuri strādā mājas rehabilitācijā, dodas pie pacientiem uz mājām.

Iespējamie riska faktori: liela balss aparāta muskuļu slodze, kā arī liela uzmanības koncentrācija visas darba dienas garumā.

Darba iespējas:

audiologopēds strādā patstāvīgi vai multiprofesionālas rehabilitācijas komandas sastāvā ārstniecības un rehabilitācijas iestādēs, sociālās aprūpes, izglītības iestāžu dibinātos veselības punktos, kas reģistrēti ārstniecības iestāžu reģistrā vai arī kā individuālais komersants vai pašnodarbinātā persona.

Iespējamais atalgojums:

audiologopēda atalgojums vidēji ir sākot no 950 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā audiologopēds strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

vajadzīgas labas profesionālās prasmes. Jābūt labām organizatoriskām, radošām, komunikatīvām prasmēm. Svarīga ir vēlme un patika strādāt ar cilvēkiem, griba palīdzēt, līdzjūtība. Jābūt laipnam, iejūtīgam, pacietīgam, izpalīdzīgam, kārtīgam, korektam, pozitīvam, motivējošam, psiholoģiski stabilam, ļoti uzmanīgam un vērīgam. Jāspēj savaldīt savas emocijas, rast kontaktu ar dažādu vecumu un dažādu uzvedību pacientiem/klientiem, pamatot savu viedokli, kritiski domāt un risināt problēmas. Svarīgas ir arī svešvalodu prasmes.

Publicēts 2019. gada 21. oktobrī