VUGD Vada komandieris darbā:

 • apmeklē plānveida praktiskās nodarbības;
 • veic fiziskās sagatavotības treniņus;
 • pilnveido teorētisko zināšanu bāzi;
 • veic darba tehnikas pārbaudi;
 • nodrošina darba tehnikas apkopi un nepieciešamības gadījumā arī remontu;
 • vada ugunsdzēšanas un glābšanas darbus;
 • apzina nepieciešamo resursu apjomu ugunsgrēka vai glābšanas darbu veikšanai;
 • novērtē degošo būvkonstrukciju drošumu – vai tās neapdraud ugunsdzēsēju dzīvību;
 • sniedz pirmo palīdzību cietušajiem;
 • veic pakļautā personāla uzraudzību;
 • sadarbojas ar kolēģiem savas daļas un visas Latvijas mērogā;
 • lieto specifiskas datu bāzes un datorprogrammas;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

VUGD Vada komandiera darba aprīkojums ir dators, tālrunis, specifiskas datorprogrammas un dienesta automašīna.

Darba apstākļi:

VUGD Vada komandieris pārsvarā strādā iekštelpās, veicot daļas administratīvās darbības funkcijas. Taču jārēķinās, ka var nākties doties uz notikuma vietu arī savā brīvdienā ne tikai ugunsdzēšanas darbu veikšanai, bet arī vadīšanai. Jārēķinās, ka darbs ir saistīts ar augstu dzīvības apdraudējuma līmeni. Darba laiks ir noteikts gan dienas, gan nakts maiņās.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga VUGD Vada komandierim atkarīga no darba vietas, darba līguma nosacījumiem un reģiona, kurā veic amata pienākumus.

Darba iespējas:

VUGD Vada komandieris var strādāt ugunsdzēsības un glābšanas dienestā vai kādā citā uzņēmumā, kurš nodarbojas ar ugunsdzēsību un civilo aizsardzību.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, labām saskarsmes spējām, jābūt augstai stresa un fiziskai noturībai, pacietībai, jāpiemīt labām organizatoriskām un sadarbības spējām, jāspēj orientēties apkārtnē, jābūt iemaņām strādāt ar datoru MS Office vidē un biroja tehniku, jāpiemīt vēlmei mācīties un pilnveidoties, jāpārvalda valsts valoda un vismaz viena svešvaloda.

Publicēts 2021. gada 6. jūlijā