Tiesas priekšsēdētājs organizē tiesas darbu, tostarp atbild par lietu sadali starp tiesnešiem.

Tiesas priekšsēdētājs darbā:

  • rīkojas ar tiesas iestādes finanšu un citiem resursiem, kā arī atbild par resursu tiesisku un lietderīgu izmantošanu;
  • nosaka tiesas darbinieku un tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus;
  • nosaka tiesnešu pienākumus, kas saistīti ar tiesas iestādes efektīvu funkcionēšanu (piemēram, sadarbība ar ārvalstu tiesām un citām institūcijām, prakses apkopošana, atzinumu sniegšana, piedalīšanās normatīvo aktu projektu izstrādē u.c.);
  • atbild par lietu un citu pienākumu sadali starp tiesnešiem;
  • organizē tiesas darbu;
  • veicina vienotu tiesu praksi tiesā, organizē aktuālu normatīvo aktu piemērošanas jautājumu apspriešanu un tiesu prakses analīzi;
  • uzrauga tiesas darbinieku darba kvalitāti un apmeklētāju apkalpošanas standartu ievērošanu tiesā;
  • veicina profesionālās ētikas normu ievērošanu un to vienotu izpratni tiesā;
  • organizē tiesas darbinieku ikgadējo novērtēšanu.

Darba aprīkojums

Tiesas priekšsēdētājs darbā izmanto dažādu biroja tehniku un speciālo programmatūru, kā arī juridisko literatūru.

Darba apstākļi

Tiesas priekšsēdētāja darbs norit telpās pie datora un ar speciālo dokumentāciju. Parasti strādā astoņu stundu darba dienu. Taču liela darba apjuma gadījumā darbs tiek veikts ārpus noteiktā darba laika.

Darba iespējas

Tiesas priekšsēdētāju ieceļ amatā uz pieciem gadiem. Viena un tā pati persona var būt par rajona (pilsētas) tiesas vai apgabaltiesas priekšsēdētāju ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Pēc otrā termiņa beigām var kandidēt uz tiesas priekšsēdētāja amatu citā rajona (pilsētas) tiesā vai apgabaltiesā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāmāk saglabāt miers; jābūt pragmātiskam; jāpiemīt darba organizācijas un vadības prasmēm; jāpiemīt ļoti labām sadarbības un komunikācijas prasmēm - vēlmei izrunāt problēmsituācijas, veidot dialogu un vienoties.

Publicēts 2021. gada 7. jūnijā