Tiesas priekšsēdētāja palīgs organizē un kontrolē tiesas darbinieku darbu, pieņem apmeklētājus, tostarp tiesas darba organizēšanas jautājumos, sagatavo atbilžu projektus uz sūdzībām, iesniegumiem un priekšlikumiem par tiesas organizatorisko darbu, sagatavo un uzskaita tiesas priekšsēdētāja rīkojumus.

Tiesas priekšsēdētāja palīgs darbā:

  • atbild par tiesas personāllietvedību - darbinieku atvaļinājumiem, viņu pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba, konkursu rīkošanu uz brīvajām amatu vakancēm, darbinieku ikgadējo kompetenču novērtēšanu un mācībām, darbinieku piemaksām u.c.;
  • sagatavo personāla algu tabulas ar darba apmeklējuma uzskaiti;
  • sagatavo atbilžu projektus uz sūdzībām un iesniegumiem;
  • sagatavo priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei;
  • organizē tiesas darbinieku, tiesnešu, citu tiesībaizsardzības institūciju, iestāžu pārstāvju sanāksmes;
  • reģistrē datus Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei, kā arī nepieciešamības gadījumā izmanto Lursoft datu bāzi un Iedzīvotāju reģistra datu bāzi;
  • sagatavo atskaites un ziņojumus;
  • sniedz atbalstu pienākumu veikšanā tiesas priekšsēdētājam un tiesas priekšsēdētāja vietniekam;
  • pilda citus ar iekšējo rīkojumu deleģētos pienākumus.

Darba aprīkojums

Tiesas priekšsēdētāja palīgs darbā izmanto dažādu biroja tehniku ar speciālo programmatūru un datubāzes, kā arī juridisko literatūru.

Darba apstākļi

Tiesas priekšsēdētāja palīga darbs norit telpās pie datora un ar speciālo dokumentāciju. Parasti strādā astoņu stundu darba dienu.

Darba iespējas

Tiesas priekšsēdētāja palīgs var strādāt rajona (pilsētas) tiesās vai apgabaltiesās. Var kāpt pa karjeras kāpnēm un, iegūstot noteiktu darba pieredzi tiesas priekšsēdētāja palīga amatā un atbilstošu augstāko izglītību (jurista kvalifikāciju), pretendēt uz tiesneša amatu. Tāpat ir iespēja ieņemt citu amatu tieslietu sistēmā, piemēram, tiesneša palīga amatu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos; zināšanas lietvedībā un izpratne par  tiesas darba organizēšanu; spēja un vēlme uzņemties vadību, atbildību; jāpiemīt darba organizācijas prasmēm; jāpiemīt ļoti labām sadarbības un komunikācijas prasmēm - vēlmei izrunāt problēmu, veidot dialogu un vienoties.

Publicēts 2021. gada 29. jūnijā