Klīniskais psihologs sniedz psiholoģisko palīdzību dažādu garīgo, emocionālo un uzvedības traucējumu, kā arī citu psiholoģisko problēmu gadījumos, tā galvenās darbības jomas ir psiholoģiskā izpēte, izvērtēšana, psiholoģiskā konsultēšana un rehabilitācija.

Klīniskais psihologs darbā:
  • konsultē individuālus klientus un grupas, lai palīdzētu viņiem izprast un risināt dažādas psiholoģiskas, emocionālas vai uzvedības problēmas, kā arī atklāt un pilnveidot iekšējos resursus;
  • pēta klientu intelektu, uzvedību, izziņas procesus un personību, izmantojot dažādas izpētes metodes (piemēram, novērošanu, interviju, testus);
  • apstrādā un analizē psiholoģiskās izpēte rezultātus, sagatavo atzinumu par izpēti;
  • veic psiholoģisko izpēti pēc tiesas, policijas vai citu iestāžu pieprasījuma;
  • sniedz psiholoģisko rehabilitāciju klientiem, kas cietuši krīzes situācijās vai no vardarbības;
  • sadarboties ar citu profesiju pārstāvjiem un citiem psihologiem klienta problēmu risināšanai;
  • ievēro profesionālās ētikas un konfidencialitātes prasības.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, un citu biroja tehniku; izmanto īpaši izstrādātas novērtēšanas metodikas, piemēram, testus, anketas, aptaujas; var izmantot konkrētam konsultēšanas novirzienam atbilstošu aprīkojumu (piemēram, smilšu kasti un dažādas figūriņas smilšu terapijai)

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu, taču darba laiks var būt pieskaņots klientu darba laikam, tādēļ var strādāt brīvdienās un vakara stundās.

Darba iespējas:

var strādāt ārstniecības iestādēs, skolās, psiholoģiskā atbalsta centros, uzņēmumu personāla daļās, kā arī ir iespējams strādāt kā pašnodarbinātajam