Organizāciju psihologs izmanto psihologu darba principus un zinātniski pamatotas psiholoģiskās izpētes metodes organizācijās, darba vidē un darba vietās, lai uzlabotu produktivitāti, veselību, drošību, psiholoģisko labklājību, savstarpējās attiecības un darba dzīves kvalitāti.

Organizāciju psihologs darbā:
  • veicina organizācijas attīstību un izaugsmi, iesaka uzlabojumus, kas var paaugstināt organizācijas efektivitāti un darbinieku apmierinātību;

  • piedalās jaunu darbinieku atlasē un esošo novērtēšanā, izmantojot psiholoģiskās izpētes metodikas;
  • nosaka darbinieku attīstības un apmācību vajadzības, izstrādā atbilstošas apmācību un personīgās attīstības programmas;
  • palīdz vadītājiem attīstīt līderību un vadītprasmes;
  • iesaistās darbineiku atalgojuma un motivācijas sistēmas izstrādē;
  • palīdz uzlabot darbinieku attiecības un savstarpējo saskarsmi;
  • iesaistās organizācijas kultūras un tēla veidošanā;
  • veic dažādus pētījumus par darba vidi, piemēram, par organizācijas kultūru un komunikāciju, darbinieku apmierinātību ar darbu u.c.;
  • pēta, vai darba vide un aprīkojums veicina darba produktivitāti, darbinieku fizisko veselību un emocionālo labklājību, iesaka nepieciešamus uzlabojumus.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, un citu biroja tehniku; izmanto īpaši izstrādātas novērtēšanas metodikas, piemēram, testus, anketas, aptaujas.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, taču darba laiks var būt pieskaņots organizācijas darba laikam, vadot seminārus vai darbinieku novērtēšanu, var būt izbraukumi uz filiālēm.

Darba iespējas:

organizāciju psihologs var strādāt uzņēmumos un valsts iestādēs, kā arī personāla vadības konsultāciju uzņēmumos, kas piedāvā ārpakalpojumus