Mērniecības tehniķis plāno un izpilda ģeodēziskos, kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbus. Izstrādā zemes robežu pārkārtošanas projektus un detālplānojumus. Piemēram, mērniecības tehniķis, strādājot kopā ar citiem speciālistiem, izmēra zemes gabalus, veido kartes un plānus, piedalās jaunu ceļu ierīkošanā un veic dažādu telpu un būvju uzmērīšanu.

Mērniecības tehniķis strādā sertificēta mērnieka vai projekta vadītāja vadībā.

Mērniecības tehniķis darbā:

 • piedalās ģeodēziskajos uzmērīšanas darbos, telpu un būvju uzmērīšanā;
 • izpilda nivelēšanas darbus (zemes virsmas punktu augstuma noteikšana attiecībā pret jūras līmeni vai kādu citu izraudzītu punktu);
 • apstrādā ortofoto un lāzerskenēšanas procesā iegūtos datus, kā arī no mērniecības instrumentiem iegūtos datus;
 • sagatavo mērniecības darbu aktus, dažādus plānus u.c. dokumentus no mērniecības procesā iegūtajiem datiem;
 • piedalās zemes ierīcības projekta, zemes robežu pārkārtošanas (konsolidācijas) projekta un detālplānojuma izstrādāšanā - apkopo nepieciešamo informāciju, izstrādā dokumentu grafisko un aprakstošo daļu, organizē dokumentu saskaņošanu;
 • ievēro darba drošības, darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības;
 • ievēro savā darbā mērniecības pakalpojumu regulējošos normatīvos aktus.

Darba apstākļi un aprīkojums

Mērniecības tehniķim darbs ir gan telpās, gan ārā. Laika apstākļi mēdz būt dažādi, taču labi saplānojot veicamos darbus, labos laika apstākļos var veikt ģeodēziskos, topogrāfiskos un kadastrālos mērījumus ārā, savukārt sliktos laika apstākļos var veikt darbus pie datora, apstrādājot uzmērīšanā iegūtos datus.

No pavasara līdz vēlam rudenim pamatā darbs ir ārā, veicot mērījumus. Ziemā vairāk darbs ir birojā, kur tiek veikta datu apstrāde un aprēķini. Ierasti mērniecības tehniķim, piedaloties teritorijas un būvju uzmērīšanas darbos, ir darba apģērbs, darba apavi, veste, kā arī drošības ķivere, ja to nosaka darba drošības noteikumi.
Darba procesā tiek izmantotas specializētās ģeodēzisko datu apstrādes datorprogrammas, piemēram, AutoCAD,  Bentley MicroStation programmatūra.
Tāpat darbā izmanto globālās pozicionēšanas instrumentus un ģeodēziskos instrumentus – tahimetru, nivelieri, globālās pozicionēšanas uztvērēju, dronu, lāzerskenēšanas tehniku u.c..

Darba un izaugsmes iespējas

Mērniecības tehniķis strādā mērniecības un būvniecības uzņēmumos kā mērnieka asistents, kā arī pašvaldības vai valsts institūcijās zemes pārvaldības jomā.
Darba iespējas ir ar būvniecību saistītā jomā, kas iekļauj, piemēram, topogrāfiju, dažādus izpildmērījumus, precīzu datu ieguvi ar lāzeriem, datu ievākšanu ar droniem. Tāpat darba iespējas ir mērniecībā, kas saistīta ar īpašumu robežām, piemēram, robežu pārbaude, īpašumu sadalīšana vai apvienošana.

Uzkrājot darba pieredzi un turpinot izglītības ieguvi augstākās izglītības programmā, piemēram, zemes ierīcībā, ģeodēzijā, zemes pārvaldībā, kartogrāfijā, teritorijas plānošanā un iegūstot sertifikātu attiecīgā jomā, var strādāt  individuāli un sniegt ģeodēziskos, kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumus. Strādājot iindividuāli, ir iespēja patstāvīgi plānot savu darba un brīvo laiku, 

Rakstura īpašības, prasmes un kompetences, lai labi veiktu darbu

 • Labas matemātikas, tostarp ģeometrijas pamatzināšanas.
 • Atbildības sajūta, spēja precīzi un rūpīgi veikt darbu.
 • Gan profesijas apguves process, gan darba process ir vieglāks, ja piemīt telpiskā domāšana.
 • Prasme darbā izmantot specializētās datorprogrammas, globālās pozicionēšanas un ģeodēziskos instrumentus.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

 • Mērniecības tehniķa darbs sniedz iespēju piedalīties dažādu atšķirīgu projektu īstenošanā, tā ir arī iespēja piedalīties apkārtējās vides izveidē.
 • Darbā ir nepieciešama matemātiskā un telpiskā domāšana, jābūt prasmēm izmantot matemātiskos mērus un aprēķinus. Telpiskā domāšana ietver, piemēram, uztveri, atziņas, atpazīšanu, iztēli un attēlošanu, šīs prasmes būs jāpielieto darba procesā. Tāpēc skolas laikā izmanto iespēju labi apgūt matemātikas, tostarp ģeometrijas pamatus.
 • Darba tirgū mērniecības tehniķi ir ļoti pieprasīti, trūkst šīs jomas speciālistu, jo ģeodēzijas, kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības jomā ir virkne darbu, kuru veikšanai nav nepieciešama augstākā izglītība un kurus var veikt mērniecības tehniķis sertificēta speciālista uzraudzībā. Piemēram, teritorijas un būvju uzmērīšanas darbi, mērījumu datu apstrāde un uzmērīšanas dokumentu sagatavošana. 
 • Turpinot studijas augstākās izglītības programmā un saņemot sertifikātu ģeodēzisko darbu, zemes ierīcības darbu vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, ir iespēja strādāt individuāli (dibināt uzņēmumu), kas sniedz iespēju pašam plānot un organizēt savu darba un brīvo laiku. Tāpēc profesijas izvēle šajā jomā īpaši varētu būt piemērota tiem, kas vēlas strādāt savā labā, nevis būt darba ņēmēji.

Informācija sagatavota sadarbībā ar Jelgavas tehnikumu (Gunti Jureviču un Sarmīti Vaici).

Publicēts 2024. gada 7. jūnijā