Elektromontieris veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, vadoties pēc atbilstošās dokumentācijas.

Elektromontieris darbā:
  • remontē, uzstāda, apkalpo un uztur kārtībā gaisvadu un kabeļu elektrolīnijas, kā arī transformatorus;
  • novērš bojājumus, veic elektrisko parametru mērījumus;
  • veic operatīvos pārslēgumus apakšstacijās;
  • veic elektroenerģijas iekārtu ekspluatācijas darbus  - uzstāda, nomaina, noņem, pārbauda un noplombē elektroenerģijas uzskaites iekārtas;
  • veic iekārtu datu nolasīšanu, pareizas darbības pārbaudi un elektroenerģijas likumīgas izlietošanas kontroli
Darba aprīkojums:

strādā ar specializētām datorprogrammām, rokas termināli, vada automašīnu, izmanto motorzāģi, krūmgriezi, augstskāpēja inventāru un rokas elektroinstrumentus,  ievēro darba drošības noteikumus.

Darba apstākļi:

strādā  objektos,  veic augstkāpēja darbus, astoņu stundu darba diena, valkā aizsargtērpu un ķiveri.

Darba iespējas:

Enerģētikas nozares uzņēmumos.