Elektrotīklu meistars vada elektrotīklu darbu, tostarp organizē apkopes un remonta darbus.

Elektrotīklu meistars darbā:
  • plāno un organizē elektrotīklu ekspluatācijas, remonta, attīstības un bojājumu novēršanas darbu izpildi;
  • vada un kontrolē sev pakļautās elektromontieru brigādes;
  • veic padoto darbinieku darba laika uzskaiti saskaņā ar darba likumdošanu;
  • nodrošina un kontrolē, lai brigāžu darbinieki ievēro drošības tehnikas noteikumus.
Darba aprīkojums:

strādā ar datoru un īpašajām datorprogrammām, ir autovadītāja tiesības. Elektroietaišu pārbaužu laikā valkā speciālu darba apģērbu, galvas aizsargķiveri, speciālus apavus. Papildus izmanto speciālo tehniku – kabeļu trašu uzrādītājus (kabeļu lokatorus), gabarītu mērītājus, zemējumu kontūru mērītājus, dažādu veidu multifunkcionālās ierīces. Izmanto individuālos aizsardzības līdzekļus.

Darba apstākļi:

strādā pārsvarā biroja telpās, uzraudzību veic augstsprieguma un zemsprieguma tīklos, kā arī objektos pie klientiem. Astoņu stundu darba diena. Ārkārtas situācijās – paaugstinātas bīstamības laika apstākļos - strādā ārpus darba stundām, novēršot bojājumus elektrotīklos.

Darba iespējas:

Enerģētikas uzņēmumos.