Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā bakalaura studiju programma
Bakalaura studiju programma
Profesionālā maģistra studiju programma
Maģistra studiju programma

Papildu informācija:

  • Mērniecības tehniķis strādā sertificēta mērnieka vadībā. Ja vēlas strādāt individuāli un sniegt ģeodēziskos, kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības pakalpojumus, ir jāiegūst augstākā izglītība nozarē un sertifikāts.
  • Pretendēt uz sertifikāta saņemšanu var persona, kurai:
    1)ir iegūts bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību zemes ierīcībā, ģeodēzijā, zemes pārvaldībā, kartogrāfijā vai kādā no būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm vai ar projektēšanu saistītā specialitātē vai nozarē piemēram, teritorijas plānotājs, arhitekts;
    2)ir vismaz divu gadu darba pieredze ģeodēziskajos darbos vai teritorijas plānošanā, zemes ierīcībā vai detālplānojumu izstrādē, vai zemes kadastrālajā uzmērīšanā (atkarīgs, kādu sertifikātu vēlas saņemt);
  • Sertifikācija mērniecības jomā;
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.1011 “Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”.
Publicēts 2024. gada 7. jūnijā