Krājuma glabātājs veic muzeja krājuma uzraudzību, uzskaiti, glabāšanu un koordinē restaurēšanas darbu.

Krājuma glabātājs darbā:
 • glabā muzeja krājumu (gan materiālo, gan nemateriālo) atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • līdzdarbojas krājuma komplektēšanā un veidošanā;
 • pieņem muzeja priekšmetus glabāšanā, uzskaita, signē (numurē) un apraksta tos;
 • reģistrē krājuma priekšmetus klasifikatoros un katalogos, sagatavo visu ar krājumu saistīto dokumentāciju (pieņemšanas-nodošanas aktus, deponēšanas līgumus u.c.);
 • veic krājuma priekšmetu zinātnisko izpēti un gatavo publikācijas;
 • izvērtējot krājuma priekšmetu stāvokli, nosaka, vai tos var izstādīt muzejā, pārvietot vai deponēt citos muzejos;
 • sagatavo un izsniedz izstādēm vai ekspozīcijām nepieciešamos krājuma priekšmetus, kā arī organizē to deponēšanu citos muzejos vai iestādēs;
 • nodrošina un kontrolē krājuma glabāšanas apstākļus;
 • nepieciešamības gadījumā organizē krājuma konservāciju vai restaurāciju;
 • regulāri veic krājuma esības pārbaudi (inventarizāciju);
 • konsultē muzeja apmeklētājus un speciālistus par krājuma priekšmetiem.
Darba aprīkojums:

lieto biroja tehniku (dators, printeris, kopēšanas aparāts, skeneris u.tml.), kā arī specializētas datorprogrammas un fotoaparātu; aizpilda krājuma inventāra grāmatas; strādājot ar krājuma priekšmetiem, lieto atbilstošu aprīkojumu (cimdi, lupas, apgaismes ķermeņi u.c.) un klimata kontroles aparatūru.

Darba apstākļi:

strādā biroja un krājuma uzglabāšanas telpās astoņu stundu darba dienu, bet, tuvojoties izstādes atklāšanas termiņam, iespējamas virsstundas; darbs pieskaņots muzeja darba laikam, tādēļ iespējams darbs brīvdienās.

Publicēts 2013. gada 18. jūlijā