Intervija ar Artūru Šmatu,

AS "Sadales tīkls" Pierīgas Ekspluatācijas daļas Ogres nodaļas meistaru

Kā Tev radās interese par šo nozari?

Interese par elektrotehniku man jau bija no bērnības. Skolas laikā interesēja arī fizika.  Droši vien iedrošināja arī tas, ka ģimenē bija radi, kuri strādāja elektrotīklos. Tā sfēra man nebija sveša.

Kāda izglītība ir nepieciešama šajā darbā?

Šajā darbā un meistara amatā ir nepieciešama izglītība elektrozinībās. Pēc 9. klases iestājos Rīgas tehniskajā koledžā elektriķu profesionālās izglītības programmā, pēc tam RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē ieguvu bakalaura grādu. Vienu brīdi mācību laikā gan šaubījos par savu izvēli, bet to brīdi izturēju, un pēc tam jau biju 100% pārliecināts, ka esmu pareizi rīkojies.

Kādas ir darba iespējas ar šādu izglītību?

Iespējas ir dažādas: var strādāt  AS “Latvenergo” un tā meitassabiedrībā AS “Sadales tīkls”, kā arī uzņēmumā AS “Augstsprieguma tīkls” un citos enerģētikas uzņēmumos, kas sniedz pakalpojumus infrastruktūras uzturēšanai un izbūvei, kā arī alternatīvās enerģijas ražošanas un piegādātāju uzņēmumos.

Kādi ir Tavi darba pienākumi? 

AS “Sadales tīkls” esmu meistars, citā uzņēmumā tas ir darba vadītājs.

Šī amata pamata pienākumi ir elektroietaišu ekspluatācijas, attīstības, remonta, bojājumu novēršanas darbu  plānošana un organizēšana.

Tātad pamata pienākums ir nodrošināt elektroietaišu atbilstību normatīvajiem dokumentiem. Piemēram, kad uzņēmuma dispečeri saņem defekta pieteikumus, viņi tos reģistrē un nosūta attiecīgā reģiona meistariem. Es izvērtēju, cik liels un būtisks ir defekts un cik ātrā laikā tas ir jānovērš, kas to veiks un ar kādiem resursiem. Visbiežāk "Sadales tīkla" elektromontieri tiek galā, bet, ja bojājums ir sarežģītāks, pieaicinām remontceltniecības brigādes no iekšējiem resursiem un mūsu sadarbības partneriem - darbuzņēmējiem. Vēl  veicu tehnisko projektu saskaņošanu. Tie ir saistīti ar esošo elektrotīklu rekonstrukciju vai jaunām izbūvēm. Jaunajam projektiem izstrādāju aprēķinus, pēc tam sagatavoto projektu iesniedz investīciju piesaistei.

Kā viens no ekspluatējamajiem objektiem ir 20 kV (kilovoltu) apakšstacija “Lielvārde”, kas nodrošina ar elektroapgādi visu Lielvārdes novadu un daļu Ķeguma novada. Šādas apakšstacijas ir  izvietotas lielākajās apdzīvotajās vietās Latvijā un ir  lielo artēriju – vidējā sprieguma līniju (20 kV līniju) sākumpunkts. No šīm apakšstacijām spriegums tiek sadalīts uz vairākām vidējā sprieguma līnijām. Apakšstacijā ir uzstādītas dažādas releju un aizsardzības iekārtas, kuras nostrādā avārijas vai bojājumu gadījumā. Reizi mēnesī apakšstacijās veicam apskati, pierakstām elektriskos parametrus, novērojumus un tos reģistrējam. Vēl mūsu montieri reizi gadā pārbauda transformatoru punktus, kuri izvietoti dzīvojamos sektoros un pa vadiem un kabeļiem nodrošina patērētājam elektroenerģiju. Pateicoties datorsistēmām un IT tehnoloģijām, daudzus procesus var izdarīt attālināti no biroja. Neatņemama darba sastāvdaļa ir mērniecības biroju topogrāfisko plānu saskaņošana un neelektrisko, tehnisko projektu skaņošana.

Nodrošinām arī  elektroietaišu atbilstību normatīvajiem dokumentiem un drošības parametriem.

Vai Tev ir padotie darbinieki un kādi ir to pienākumi?

Ir padotie darbinieki – elektrotehniķi veic tehniskās dokumentācijas uzturēšanu, elektroietaišu apskati un kabeļu trašu uzrādīšanu. Operatīvo izsaukumu brigāžu (zināmas kā Avārijas brigādes) montieriem sagatavoju remontdarbu objektus.

Kā sadalās Tavs darbs?

70 % sava darba laika esmu birojā, aizņemts ar plānošanas darbiem, un 30 % esmu objektos.

Vai darbā izmanto speciālas datorprogrammas?

Jā, strādājam ar speciālu datorprogrammu. Tajā glabājas visa uzņēmuma ģeogrāfiskā informācijas sistēma ar  elektroietaišu tehniskajiem parametriem.  Arī darba uzdevumi tiek pārraidīti, izmantojot šo programmu.

Kas Tev šajā darbā ir vislielākais izaicinājums?

Darbs ar klientiem, kuri vēlas, lai mēs izpildām viņu vēlmes šeit un tagad. Taču nereti tas ir tehniski neiespējami un pretrunā ar drošības normām.

Ir jāmāk savaldīgi izskaidrot klientam lietas būtību un tajā pašā laikā atcerēties, ka viņš ir pirmajā vietā.

Kad saņemam klientu rakstiskas sūdzības, man jāsagatavo korektas atbildes.

Kāda ir Tava darba diena?

Man ir astoņu stundu darba diena. Gadījumos, ja ir masveida bojājumi, kataklizmas, tad, protams, nepieciešams būt darbā brīvdienās un ārpus darba laika.

Mūsu dispečeri sadarbojas ar meteoroloģijas centru un iegūst aktuālo informāciju par paredzamajiem laika apstākļiem. Ir gadi, kad nenotiek nekas īpašs, citos gados savukārt vasaras negaisi, rudens vētras bieži nodara postījumus elektroietaisēm.

Zibens un negaiss ir tās bīstamākās un neizprotamākās dabas parādības.

Piemēram, neizskaidrojams fenomens manā pieredzē ir zibens spēriens vidsprieguma līnijā, no kuras aptuveni 1,5 -  2 km garumā “nebija ne stabu, ne vadu”. No lielā strāvas trieciena viss bija sasperts gabalu gabalos.

Gadījumos, kad jau ir gaidāma paaugstinātas bīstamības situācija, vadība brīdina darbiniekus, un  elektromontieru brigādes ir mobilizētas “kaujas gatavībai”.

Kādas rakstura īpašības ir nepieciešamas šajā darbā?

Galvenais ir būt nosvērtam un mācēt saglabāt mieru. Tajā pašā laikā mācēt ātri reaģēt un saredzēt  risinājumus – arī neordinārās situācijās. Nereti, esot pie klientiem, ir jābūt ļoti savaldīgam un jāprot uzklausīt. Klienti, izsakot savu neapmierinātību, var būt ļoti emocionāli. Tādos brīžos jāspēj mierīgi atrisināt konfliktsituāciju.  

Kurš no pienākumiem Tev patīk vislabāk?

Sagatavot priekšlikumus tīkla rekonstrukcijas objektiem. Patiess prieks ir strādāt, kad zinu, ka, pateicoties mūsu darbam, kādam iedzīvotāju sektoram  uzlabosies elektropiegāde, un ka mūsu uzņēmums var piedāvāt kvalitatīvu produktu un servisu.

Šajā darbā noteikti nav rutīnas, darba ritms ir dinamisks un dienas paiet ātri.

Savā darbā novērtēju, ka katra darba diena nāk ar kaut ko jaunu. Nekad nezini, kādi būs uzdevumi un  problēmas.  

Vai šajā darbā nepieciešams vēl papildus mācīties?

Enerģētika ir nozare, kas iet līdzi laikam un dinamiski attīstās, tāpēc mums, šajā nozarē strādājošajiem, ir svarīgi pilnveidoties, apgūstot jaunas profesionālās un teorētiskās zināšanas, tādejādi vislabāk sasniedzot mums izvirzītos mērķus un uzdevumus.

Lai šos mērķus un uzdevumus mēs sasniegtu pēc iespējas labāk, mums ir savs AS “Sadales tīkls” Mācību centrs, kurā mēs apgūstam mums nepieciešamās profesionālās iemaņas. 

Ko Tu ieteiktu jauniešiem?

Lai strādātu šajā nozarē, ir jābūt interesei, vēlmei un labām komunikācijas spējām. Ja darbā pienākums ir plānot un organizēt, tad jāspēj sadarboties ar padotajiem, vadību un klientiem.

Galvenais pamatnosacījums  ir izprast enerģētikas  procesus, kas tajos notiek.

Enerģētika ir katras tautsaimniecības pamatā, tā ir perspektīva nozare, kurā novērojams labu darbinieku deficīts.  Strādājot šajā nozarē, var nodrošināt savu nākotni ar stabilu un labi apmaksātu darbu.

Atjaunots 2017. gada 16. februārī
Publicēts 2016. gada 6. oktobrī