Uzņēmējdarbības vides kvalitāte ir viens no priekšnosacījumiem tautsaimniecības attīstībai. Laba uzņēmējdarbības vide veicina investīciju pieaugumu tautsaimniecībā, tas nozīmē arī jaunu darba vietu rašanos. Uzņēmējdarbības ārējā vide ir ļoti būtiska – stabila un konkurētspējīga nodokļu sistēma, tiesiskums, valsts atbalsts, u.tml. Taču būtiska ir arī katra uzņēmuma iekšējā vide - uzņēmuma mērķi, struktūra, tehnoloģijas, uzņēmuma kultūra, vadītāja darba stils un, protams, darbinieki (personāls).
Personāls ir vissvarīgākais uzņēmuma resurss. Uzņēmuma veiksmīgas darbības pamats ir ne tikai laba biznesa ideja, bet arī cilvēkresursu kompetence - zināšanas un prasmes vadības, grāmatvedības, finanšu, administrēšanas, likumdošanas, kā arī tirdzniecības un tirgvedības jeb mārketinga jomā.
Uzņēmuma vadībai atbalstu sniedz uzņēmuma administrācija, kurā katrs, veicot savus uzdevums, nodrošina uzņēmuma ikdienas darbu un veicina uzņēmuma attīstību. Uzņēmuma administrāciju var veidot dažādi speciālisti, piemēram:

  • sekretārs, lietvedis vai biroja administrators - organizē un vada uzņēmuma lietvedību un biroja darbu;
  • personāla vadītājs un / vai personāla speciālists - risina personāla vadības jautājumus;
  • grāmatvedis - nodarbojas ar uzņēmuma finanšu darbības uzskaiti un pārraudzību, kā arī ir vadītāja palīgs finanšu lēmumu pieņemšanā;
  • jurists - konsultē uzņēmuma darbiniekus juridisku jautājumu risināšanā;
  • finansists - prognozē, plāno un vada uzņēmuma finanses;
  • kvalitātes vadītājs - rūpējas, lai uzņēmuma radītā produkcija un sniegtie pakalpojumi būtu efektīvi un kvalitatīvi;
  • sabiedrisko attiecību speciālists - palīdz veidot un uzturēt pozitīvu uzņēmuma publisko tēlu;
  • tirgvedības (mārketinga) speciālists - popularizē uzņēmuma produkciju vai pakalpojumu;
  • tirdzniecības speciālists - pārdod uzņēmuma piedāvātās preces vai pakalpojumus;
  • datorsistēmu un datortīklu administrators - nodrošina datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbaspēju darbinieku un klientu vajadzībām.

Vairāk par profesijām, ko iekļauj uzņēmējdarbības, finanšu un administrēšanas nozare vari skatīt šeit >>

Profesionālās izglītības iespējas pēc 9. un 12. klases Uzņēmējdarbības, finanšu un administrēšanas nozarē 2024./2025. mācību gadā

Publicēts 2022. gada 11. februārī
Atjaunots 2024. gada 23. februārī