Mežsaimnieks plāno un veic meža kopšanu, stādīšanu, meliorācijas sistēmas uzturēšanu, uzrauga ugunsdrošību, organizē apsaimniekošanas darbus un atkritumu savākšanu pārraudzībā esošajā meža teritorijā.

Mežsaimnieks darbā:
  • plāno un vada mežkopības darbus - meža atjaunošanu un ieaudzēšanu, jaunaudžu kopšanu un atzarošanu;
  • apkopo informāciju par meža stāvokli un lemj par jaunas mežaudzes ierīkošanu, izvēlas piemērotāko augsnes sagatavošanas veidu un tehniku, izplāno nepieciešamo sēklu un stādāmā materiāla patēriņu;
  • uzrauga meža veselības stāvokli, tādējādi paredzot iespējamos meža kaitēkļu un slimību izraisītos bojājumus;
  • iesaka mežaudzes atveseļošanas metodes, piemēram, miglošanu vai izciršanas aizliegumu noteiktā laika periodā;
  • uzrauga meža aizsardzības, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības noteikumu ievērošanu;
  • pārrauga meža meliorācijas sistēmu un citu infrastruktūras objektu ikdienas uzturēšanu;
  • uztur komunikāciju ar vietējiem iedzīvotājiem meža apsaimniekošanu, piemēram, Meža dienu organizēšana, malkas pārdošana iedzīvotājiem;
  • organizē vides objektu un sabiedrībai nozīmīgu vietu apsaimniekošanas darbus, atkritumu savākšanu;
  • piedalās stihisko nelaimju novēršanas un seku likvidācijas darbos;
  • veic medību tiesību izsniegšanu iedzīvotājiem.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto dažādus mērinstrumentus – dastmēru, koku augstuma mēru, ierīces šķērslaukuma un leņķu mērīšanai, attāluma mērītājus, pieauguma svārpstu koku vecuma noteikšanai. Izmanto biroja tehniku, piemēram, datoru, kas aprīkots ar speciālām datorprogrammām, kā arī dienesta automašīnu.

Darba apstākļi:

strādā 8 stundu darba dienu, pārsvarā birojā, bet bieži dodas uz mežiem. Ārkārtas situācijās, piemēram, ugunsgrēka gadījumā, var nākties strādāt naktīs un brīvdienās.

Darba iespējas:

var strādāt valsts un pašvaldības meža pārvaldes institūcijās, mežizstrādes un mežu apsaimniekotāju firmās, mežniecībās,  var darboties laboratorijās pie zinātniskajiem pētījumiem mežsaimniecības nozarē.