Mežsaimniecības inženieris darbā
  • plāno, organizē un vada mežsaimniecības uzņēmuma darbību;
  • veic aprēķinus par plānoto darbu izmaksām, nepieciešamajām investīcijām un darbaspēka patēriņu;
  • plāno un vada meža atjaunošanu, ieaudzēšanu, mežaudžu kopšanu un kokmateriālu ieguves darbus;
  • pārzina un nepieciešamības gadījumos strādā ar mežsaimnieciskajos darbos pielietojamo tehniku, instrumentiem un darba rīkiem;
  • pārzina meža ekoloģiju un tipoloģiju;
  • organizē un veic mežaudžu inventarizāciju un meža novērtēšanu;
  • iegūst, izmanto un analizē informāciju, izmantojot speciālas aprēķinu metodes un datorprogrammas;
  • veic zinātniskās pētniecības darbu mežsaimniecības nozarē;
  • darbā izmanto zinātniskos un lietišķos pētījumus, ievieš jaunas darba metodikas, līdzdarbojas jaunu, mežsaimniecībā noderīgu datorprogrammu izstrādē.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto dažādus mērinstrumentus – dastmēru, koku augstuma mēru, ierīces šķērslaukuma un leņķu mērīšanai, attāluma mērītājus, pieauguma svārpstu koku vecuma noteikšanai. Strādā ar biroja tehniku, un datoru. Darbā izmanto speciālas datorprogrammas, lieto GPS uztvērēju.

Darba apstākļi:

strādā astoņu stundu darba dienu, gan birojā, gan mežā. Darbs var notikt jebkādos laika apstākļos.

Darba iespējas:

strādā valsts un pašvaldību mežsaimniecības institūcijās, dažādās iestādēs un komercstruktūrās kā vadītājs vai mežsaimniecības konsultants, var strādāt laboratorijās pie zinātniskajiem pētījumiem mežsaimniecības nozarē vai kā pašnodarbinātais.