Būvdarbu vadītājs ir būvniecības speciālists, kurš ir ieguvis attiecīgu profesionālo izglītību būvniecībā un attiecīgu praktisko būvdarbu vadīšanas pieredzi, vada būvdarbus un atbild par to norisi būvniecības laikā.

Būvdarbu vadītājs darbā:

 • plāno, organizē un vada būvdarbus;

 • pārzina un pielieto būvnormatīvus;

 • lasa un izprot projektu dokumentāciju;

 • pārzina būvniecības tehnoloģiskos procesus;

 • pārzina būvmateriālu pamatīpašības, esošo būvmateriālu klāstu un sistēmas;

 • izvēlas būvmašīnas, mehānismus, instrumentus un tehnoloģiskā aprīkojuma sistēmas katra konkrētā darba veikšanai;

 • aprēķina būvdarbu izmaksas, izvērtē ekonomiskos faktorus un izvēlas izdevīgāko variantu;

 • rūpējas, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būves projekta, būvniecības normatīvu un standartu prasībām un to izmaksas iekļautos apstiprināto būvniecības izmaksu ietvaros;

 • risina problēmu situācijas;

 • pielieto būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmas un standartizācijas pamatprincipus;

 • izvēlas būvdarbu speciālistus atbilstoši veicamā darba saturam un normatīvo aktu prasībām;

 • plāno visu būvobjekta realizācijā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību;

 • veido optimālu būvlaukuma infrastruktūru atbilstoši darba aizsardzības, darba higiēnas, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā;

 • strādā ar būvdarbu organizēšanas projektēšanai nepieciešamajām speciālajām datorprogrammām;

 • dod nepieciešamos rīkojumus darbiniekiem un būves realizācijas dalībniekiem un pārbauda šo rīkojumu izpildi;

 • veic nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba drošībai būvobjektā;

 • sagatavo būvniecības normatīvajos aktos noteikto būves izpilddokumentāciju;

 • sagatavo un iesniedz vadībai nepieciešamās atskaites;

 • izmanto informācijas tehnoloģijas;

 • lieto nozares terminoloģiju valsts valodā un, ja nepieciešams, svešvalodā.

Darba aprīkojums:

būvdarbu vadītājs lieto dažādus mērinstrumentus, izmanto biroja tehniku (datoru, kopētāju) un specializētas datorprogrammas. Būvdarbu vadītājs būvobjektā lieto individuālos darba aizsardzības līdzekļus, piemēram, aizsargķiveri, cimdus, brilles, respiratoru, uz ceļa nēsā speciālu atstarojošu apģērbu (vesti).

Darba apstākļi:

būvdarbu vadītājs strādā būvniecības objektā, kā arī biroja tipa telpās. Būvdarbu vadītājs strādā astoņu stundu darba dienu. Dažkārt darbs jāveic arī nelabvēlīgos laika apstākļos - lietus, snigšanas, biezas miglas, apledojuma u.c. gadījumos.

Darba iespējas:

būvdarbu vadītājs var strādāt valsts vai pašvaldības iestādē, būvuzraudzības dienestā, nekustamā īpašuma novērtēšanas un pārvaldīšanas jomā, būvmateriālu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants, vai uzņēmumos, kas veic autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus.

Iespējamais atalgojums:

būvdarbu vadītāja atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā būvdarbu vadītājs strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

augsta atbildības sajūta, precizitāte, labas komunikācijas prasmes, spēja analizēt situācijas, tās novērtēt un patstāvīgi pieņemt lēmumus.

 

Publicēts 2019. gada 30. decembrī