Bibliotekārs sniedz bibliotēkas un informācijas pakalpojumus uz vietas, tiešsaistē un attālināti, popularizē bibliotēku un tās piedāvājumus, komplektē un kataloģizē iespiestos un elektroniskos dokumentus, pārzina bibliotēku informācijas sistēmas un resursus.

Bibliotekārs darbā:
  • palīdz apmeklētājiem atrast nepieciešamo informāciju un materiālus;
  • izsniedz informatīvos materiālus (grāmatas, periodiskos izdevumus, elektroniskus materiālus, CD, DVD u.tml.) lasītājiem un pieņem atgrieztos materiālus, novieto tos krājumā;
  • reģistrē jaunus lasītājus un iepazīstina tos ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem; sazinās ar klientiem, kuri nav savlaicīgi atdevuši bibliotēkā saņemtos materiālus;
  • apkopo klientu interesi par informatīvajiem materiāliem, lai papildinātu bibliotēkas krājumu; nepieciešamības gadījumā pasūta materiālus no citām bibliotēkām;
  • pasūta jaunus informatīvos materiālus, veic to reģistrāciju bibliotēkas informatīvajā sistēmā, veido bibliogrāfiskos aprakstus, papildina bibliotēkas datu bāzes;
  • veic bibliotēka krājumu skaitlisko un tehnisko pārbaudi, novērtē to stāvokli, nepieciešamības gadījumā nosūta materiālus tehniskai labošanai, noraksta tos vai aizstāj ar jauniem eksemplāriem;
  • apmāca bibliotēkas klientus (piemēram, kā lietot datoru, kā meklēt informāciju internetā, datubāzēs un katalogos);
  • organizē tematiskās izstādes, tikšanās ar autoriem, māksliniekiem;
  • veic novadpētniecisko darbu, apkopo informāciju par bibliotēkas apkārtnes vēsturi.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu, tālruni un citu biroja tehniku, kā arī dažādas datorprogrammas un datubāzes (piemēram, integrēto bibliotēku sistēmu ALISE).

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu, atkarībā no bibliotēkas darba laika var būt maiņu darbs un darbs brīvdienās; darba ritms var būt saspringts, tāpēc jāspēj ātri reaģēt dažādās situācijās un paturēt prātā daudz informācijas; ikdienā saskaras ar dažādiem klientiem, jāspēj risināt konfliktsituācijas, iespējama komunikācija svešvalodās.

Darba iespējas:

bibliotekārs var strādāt publiskajās bibliotēkās, specializētajās bibliotēkās, skolu un augstskolu bibliotēkās, cietumu bibliotēkās, uzņēmumu bibliotēkās un informācijas centros.