Agronoms izstrādā šķirnei piemērotu tehnoloģisko procesu un vērtē darba ražīgumu. Novērtē augsnes auglības degradācijas riskus un īsteno ilgtermiņa augsnes uzturēšanas stratēģiju, plāno sējuma un stādījuma struktūru, izvēlas mēslošanas, augu kopšanas un laistīšanas paņēmienus. Izstrādā jaunas ražas novākšanas, uzglabāšanas un augu atlieku apsaimniekošanas metodes. Profesijai "Agronoms" ir divas specializācijas - agronoms ar specializāciju dārzkopībā un agronoms ar specializāciju laukkopībā.

Agronoms darbā:
  • sastāda darba plānu attiecīgam lauksaimniecības darbu periodam un organizē tā izpildīšanu;
  • plāno un lemj par platībām, kur un ko sēt;
  • iesaka, kādi kultūraugi būtu vispiemērotākie sējai un dos vislabāko ražu;
  • organizē zemes sagatavošanu sējai, sēju, mēslošanu, ražas novākšanu, sēklu un citu kultūraugu attīrīšanu un uzglabāšanu;
  • izvēlas augu mēslošanai un aizsardzībai lietojamo mēslojumu un ķimikālijas;
  • regulāri veic lauku apskati, ņem augsnes un augu paraugus un veic to analīzi un pēc to rezultātiem var prognozēt iespējamās augu slimības un plānot mēslošanu;
  • strādājot zinātniski pētnieciskās iestādēs un laboratorijās, agronoms pēta augu slimības, pārbauda importētos augus, šķirnes un ķimikālijas, selekcionē jaunas šķirnes.
Darba aprīkojums:

izmanto GPS zemes uzmērīšanai, mitruma mērītāju, graudu un skābbarības zondi, augsnes zondi. Laboratorijās strādā ar dažādiem laboratorijas instrumentiem, traukiem un mikroskopiem. Strādā ar datortehniku un saziņas līdzekļiem, ir autovadītāja tiesības.

Darba apstākļi:

darbu veic biroja tipa telpās un laboratorijās, bet, veicot apgaitu, sējumu un stādījumu apsekošanu, strādā uz lauka dažādos laika apstākļos. Parasti ir astoņu stundu darba diena, bet pavasarī, vasarā un  rudenī, sējas un ražas novākšanas laikā, darba stundas ir nenormētas, ir virsstundas vakaros un darbs brīvdienās. Darbā var saskarties ar dažādām ķīmiskām vielām.

Darba iespējas:

var strādāt zemnieku saimniecībās, izmēģinājumu un selekcijas stacijās, pētniecība institūtos un universitāšu laboratorijās un kā pašnodarbinātais, sniedzot konsultācijas zemniekiem.