Pārtikas un dzērienu tehnologs pārzina dzīvnieku, augu valsts un citas izcelsmes pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskos procesus un tehnoloģijas pilnveidošanas jautājumus, kā arī to ražošanas ekonomiku. Tāpat pārtikas tehnologs organizē un veicina jaunu produktu izstrādi un ieviešanu ražošanā, kā arī pārzina tehnoloģiskā procesā lietotās iekārtas.

Pārtikas tehnologs darbā:

 • pārzina, pielieto un ievieš kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipus uzņēmumā;
 • vada, plāno un organizē pārtikas produktu ražošanu uzņēmumā;
 • veic pārtikas produktu kvalitātes kontroli visos ražošanas procesa posmos;
 • nodrošina pārtikas ražošanā iesaistīto darbinieku saskaņotu darbību;
 • organizē un veicina jaunu pārtikas produktu izstrādi, kā arī to ieviešanu ražošanā;
 • atbild par saražoto pārtikas produktu atbilstību visām sanitārajām normām;
 • rūpējas par blakusproduktu racionālu izmantošanu un to atbilstošu pārstrādi;
 • vada sanāksmes par ražošanas un kvalitātes nodrošināšanas jautājumiem;
 • orientējas jaunajā pārtikā, t.s. ģenētiski modificētiem pārtikas produktiem, funkcionālo pārtiku;
 • seko un kontrolē gatavās produkcijas, starpproduktu, izejvielu un palīgmateriālu uzskaiti;
 • analizē un plāno pārtikas uzņēmuma darbību;
 • stingri ievēro higiēnas prasības;
 • ievēro darba drošības un ugunsdrošības noteikumus;
 • ievēro un piemēro Latvijas Republikas normatīvo aktu normas pārtikas produktu ražošanā.

Darba aprīkojums:

pārtikas tehnologa darba aprīkojumā ietilpst tehnika un aprīkojums, kas nepieciešams jaunu produktu recepšu un tehnoloģiju izstrāde – dažādas mašīnas un iekārtas, pacelšanas un transporta ierīces, manuālie instrumenti, elektriskā instalācija, spiediena aparāti, kā arī uguns un sprādzienbīstamas vielas. Tāpat ikdienā tiek izmantota standarta biroja tehnika  - dators, printeris, skeneris un tālrunis. Turklāt pārtikas tehnologs darbā izmanto individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus un ievēro vides aizsardzības prasības.

Darba apstākļi:

pārtikas tehnologs strādā iekštelpās, kur norit ražošanas process, kā arī darba kabinetā, kur jāgatavo dokumentācija. Darbs mēdz būt diezgan saspringts. Darba laiks var būt noteikts kā 8 stundu darba laiks – katru darba dienu no 8:00-17:00, vai arī maiņās.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga pārtikas tehnologam atkarīga no ieņemamā amata, atbildības pakāpes, ražotnes lieluma, kā arī Latvijas reģiona, kurā uzņēmums atrodas.

Darba iespējas:

pārtikas tehnologs var strādāt visu veidu pārtikas ražošanas uzņēmumos, kā arī dibināt savu uzņēmumu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, iejūtībai un organizatora spējām, jāpārzina pārtikas jomu reglamentējošie noteikumi, jābūt teicamām komunikācijas prasmēm, jābūt vēlmei sevi nepārtraukti pilnveidot, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jāprot plānot un organizēt savu darbu, jābūt spējai strādāt komandā, kā arī jāspēj vadīt padotos darbiniekus.

Publicēts 2020. gada 3. augustā